Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Dowiedz się więcej

Warunki zakupu abonamentu przez internet

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki zakupu online abonamentu parkingowego na parkingach zarządzanych przez spółkę:

EuroPark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-613) przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000311556, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.733.000,00 zł, NIP 9512263813.

1. Definicje

Następujące terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 • Abonament parkingowy - umowa najmu miejsca parkingowego na czas określony;
 • EuroPark / Wynajmujący – opisana na wstępie spółka EuroPark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
 • Klient  / Najemca - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca, lub w imieniu której dokonywana jest transakcja internetowa;
 • Strony - Wynajmujący i Najemca łącznie są zwani Stronami;
 • Zakup online - zakup przez internet za pośrednictwem portalu samoobsługowego strony www.europark.pl;
 • Przedmiot najmu - miejsce parkingowe;
 • Regulamin parkingu – regulamin warunków korzystania z miejsc postojowych obsługiwanych przez EuroPark (więcej w zakładce Regulaminy parkingów).

 

2. Przedmiot najmu

1. Przedmiotem najmu jest 1 (jedno) miejsce postojowe przeznaczone do parkowania samochodu osobowego (o numerze rejestracyjnym wskazanym w zamówieniu) na parkingu wskazanym w zamówieniu, zwane dalej Przedmiotem najmu. Parking dostępny jest dla Najemcy całodobowo lub w godzinach dziennych 07-19 (szczegóły zawiera okno informacyjne z taryfikatorem każdej strefy parkingowej, dostępne na stronie www.europark.pl).

2. Najemca oświadcza, iż nie wnosi zastrzeżeń co do stanu przedmiotu najmu oraz jego przydatności do celu wskazanego w ust. 1, w szczególności ma pełną świadomość, że parking nie jest strzeżony.

3. Warunkiem korzystania przez Najemcę z prawa wynikającego z niniejszej umowy jest opłacenie faktury proforma w terminie do 2 dni od złożenia zamówienia oraz przestrzeganie Regulaminu parkingu.

 

3. Okres umowy najmu

1. Krótkoterminowa umowa najmu zostaje zawarta na czas określony i wiąże Strony na okres wskazany w zamówieniu oraz fakturze pro forma (minimalnie 1 dzień, maksymalnie do 3 miesięcy). 

2. Najemcy nie przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze względu na jej krótkoteminowy charakter. 

3. Wynajmujący uprawniony jest do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym, gdy Najemca używa Przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową, w tym z Regulaminem parkingu i mimo upomnienia nie przestaje go używać w taki sposób.

4.  W przypadku określonym w ust. 3 Wynajmujący ma prawo usunąć pojazd z parkingu, a Najemca obowiązany jest do pokrycia związanych z tym kosztów.

 

4. Warunki dokonywania zakupu i aktywowania abonamentu

1. Miesięczna opłata z tytułu najmu miejsca postojowego (abonament) ustalona jest w taryfikatorze opublikowanym w oknie informacyjnym każdej strefy parkingowej EuroPark. Ceny publikowane na stronie internetowej www.europark.pl podawane są w wartościach brutto (z VAT). Strefy mogą mieć w taryfikatorze określony mięsieczny abonament dzienny (7-19) lub całodobowy.

2. Zakup abonamentu parkingowego poprzez stronę www.europark.pl jest możliwy wyłącznie na zasadach przedpłaty (opłacenia faktury pro forma za cały wskazany w zamówieniu okres umowy najmu miejsca parkingowego).

3. Serwis samoobsługowy na stronie www.europark.pl umożliwia zakup abonamentu na poniższe 3 okresy:

 • do miesiąca,
 • na 2 miesiące,
 • na 3 miesiące.

​Klienci zainteresowani dłuższym okresem umowy najmu, proszeni są o kontakt z biurem obsługi EuroPark: abonamenty@europark.pl.

4. W przypadku, gdy dzień rozpoczęcia umowy abonamentowej ma inną datę niż 1-szy dzień danego miesiąca, wartość pierwszego miesiąca umowy najmu zostanie automatycznie przekalkulowana i proporcjonalnie zmniejszona.

5. Dokonanie zakupu abonamentu za pośrednictwem strony internetowej www.europark.pl możliwe jest pod warunkiem, że:

 1. a) Klient zaakceptuje powyższe warunki zakupu abonamentu przez internet;
 2. b) Klient wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rejestracją w serwisie samoobsługowym www.europark.pl i wykonywaniem umowy;
 3. c) W ciągu 2 dni od złożenia zamówienia na abonament parkingowy, Klient opłaci wygenerowaną fakturę pro forma.

6. W przypadku, gdy w ciągu 2 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia, EuroPark nie zarejestruje na swoim koncie bankowym wpływu płatności za wystawioną fakturę pro forma, abonament nie zostanie aktywowany, a zamówienie anulowane. Profil Najemcy - użytkownika serwisu samoobsługowego pozostanie aktywny.

7. Opłacona faktura pro forma aktywuje abonament parkingowy i jest równoznaczna z zawarciem przez Strony umowy najmu miejsca postojowego na czas określony. EuroPark potwierdzi ten fakt przesłaniem właściwej faktury na adres email wskazany w zamówieniu.

8. Kontrola ważności abonamentu (prawa do korzystania z miejsca parkingowego) odbywa się na podstawie numeru rejestracyjnego pojazdu.

 

5. Prawa i obowiazki Najemcy

1. Najemca zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu parkingu wskazanego w zamówieniu oraz instrukcji przedstawicieli Wynajmującego.

2. Najemca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek nakładów na Przedmiot najmu. W przypadku ich dokonania Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego przywrócenia Przedmiotu najmu do stanu poprzedniego.

3. Najemca nie może oddać Przedmiotu najmu w całości ani w części osobie trzeciej do bezpłatnego używania ani w podnajem.

4. Miejsca postojowe nie są przyporządkowane poszczególnym użytkownikom parkingu – Najemca może skorzystać z dowolnego, wolnego miejsca postojowego na parkingu.

 

6. Polityka prywatności

1. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz polityki prywatności zawarte są na stronie EuroPark.

 

7. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2017 r.

2. Dla należytego przepływu informacji oraz kontaktu operacyjnego Strony ustalają kontakt elektroniczny:

Najemca będzie korzystał z serwisu samoobsługowego lub kontaktował się z Wynajmującym w formie pisemnej na e-mail: abonamenty@europark.pl.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie (umowie najmu miejsca parkingowego na czas określony) mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory mogące wyniknąć z postanowień niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu właściwego sądu dla Wynajmującego.