Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Dowiedz się więcej

Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest “EuroPark spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” siedziba Spółki: Warszawa 00-613 przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8 (zwana dalej: EuroPark).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:olityka prywatności

Polityka prywatności

1. EuroPark sp. z o.o. dokłada wszelkich starań by chronić dane osobowe Użytkowników strony internetowej https://www.europark.pl/ przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i szanować prywatność każdego Użytkownika.

2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

3. Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora. W Polityce uregulowano rodzaje danych osobowych gromadzonych przez Administratora, sposób wykorzystania tych danych, prawa użytkowników, kategorie podmiotów, którym dane są udostępniane, informacje dotyczące plików cookies. Polityka określa również środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych oraz sposób kontaktu w sprawie stosowanych przez Administratora środków i metod ochrony danych osobowych.

1. Podstawowe pojęcia
• RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

• dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, numer, telefonu, adres, numer dowodu osobistego. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;

• przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;

• naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

• Użytkownik – osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Administratora;

• Klient – podmiot, na rzecz którego Administrator, świadczy usługi lub nabywa towary od Administratora.

2. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest EuroPark Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000311556, posiadającą numer NIP 9512263813 oraz numer REGON 141465050.

3. Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem ze strony

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności. Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania. Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

4. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osób, które nie posiadają profilu w Serwisie), przetwarzane są przez Administratora:
▪ w celu kontaktu telefonicznego poprzez naszą infolinie - wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO) – gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie korespondencji z osobami, które wystąpiły do EuroPark z prośbą o udzielenie informacji.
▪ w celu zawarcia umowy najmu miejsca parkingowego - wówczas podstawą prawną przetwarzania danych w związku z realizacją umowy jest art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO.
▪ w celu obsługi wniosku reklamacyjnego – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na rozpatrzeniu Twojej reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO)
▪ w celach realizacji umowy łączącej Panią/Pana oraz EuroPark (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. „b” „RODO”);
▪ w celu podjęcia ewentualnej współpracy na podstawie umowy współpracy pomiędzy Panią/Panem, a EuroPark (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit „b” RODO)
▪ w celu realizacji zlecenia/ zamówienia ( podstawa art. 6 ust. 1 lit „b” RODO)
▪ udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. „c” RODO);
▪ dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO);
▪ rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy i sposobu obsługi przez pracowników Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO)
▪ korzystania z produktów i usług oferowanych przez Spółkę (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. „b” RODO);
▪ wykonania zawartych umów sprzedaży produktów i usług, w tym realizacji zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. „b” RODO);
▪ wystawienia faktury ( podstawa prawna art. 6 lit. „c” RODO w związku z Ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)
▪ przeprowadzenia procesu rekrutacji – podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 lit „a”, lit „c” oraz lit. ,f” RODO

5. Formularze kontaktowe

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
Dane osobowe są przetwarzane:
• w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO czyli prawnie uzasadniony interes administratora polega na udzieleniu odpowiedzi na zapytanie.
• w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

6. Pliki cookies

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego Serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.
COOKIES „SERWISOWE”
o Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
▪ pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
▪ uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
▪ pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
▪ sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
▪ trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies).
GOOGLE ANALYTICS
Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.

7. Retencja danych

• Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
• Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed
roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

8. Uprawnienia użytkownika

Użytkownikowi przysługuje prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
• wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych. UODO, ul. Stawki 2, Warszawa
W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem lub korzystając z funkcjonalności udostępnionych w Serwisie, w tym iod@europark.pl
Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

9. Odbiorcy danych

• W związku z realizacją usług Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia).
• W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów.
• Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

10. Przekazywanie danych poza EOG

Poziom ochrony Danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
• współpracę z podmiotami przetwarzającymi Dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony Danych osobowych;
• stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
• stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
• w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania Danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

11. Bezpieczeństwo danych

• Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

• Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.

12. Dane kontaktowe

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail bok@europark.pl lub adres korespondencyjny ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@europark.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych osobowych.

13. Zmiany w polityce prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 30.05.2019

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 30.05.2019

kontaktu telefonicznego

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z pozostawieniem przez Ciebie  Twoich danych w zakresie imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz numeru rejestracyjnego. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w/w celach jest art. 6 ust 1 pkt f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie korespondencji z osobami, które wystąpiły do EuroPark z prośbą o udzielenie informacji. EuroPark będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz EuroPark Ponadto EuroPark będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych o ile podmioty mające siedzibę w tych państwach w odpowiedni sposób zabezpieczają dane osobowe.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą na czas wymiany wiadomości między Tobą a EuroPark, nie dłużej niż przez 1 rok od Twojego ostatniego kontaktu z EuroPark. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w zakresie i w momencie wniesionego przez Ciebie sprzeciwu.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych, Aleksandra Kiełbratowska, Email: iod@europark.pl

"EuroPark spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” siedziba Spółki: Warszawa 00-613 przy ul.  Tytusa Chałubińskiego 8

zawarcia i realizacji umowy najmu miejsca parkingowego zawartej pomiędzy Tobą a EuroPark sp. z o.o. 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją niniejszej umowy oraz w celach marketingowych EuroPark sp. z o.o. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem EuroPark sp. z o.o. jest marketing własnych produktów lub usług. Podanie Twoich danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak niezbędne do realizacji w/w celów.

EuroPark sp. z o.o. będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz EuroPark sp. z o.o. Ponadto EuroPark sp. z o.o. będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy oraz po jej zakończeniu przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych, Aleksandra Kiełbratowska, E-mail: iod@europark.pl

“EuroPark spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” siedziba Spółki: Warszawa 00-613 przy ul.  Tytusa Chałubińskiego 8 (zwana dalej: EuroPark)

obsługi wniosku reklamacyjnego

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji, jaką skierowałaś/eś do EuroPark sp. z o.o. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes polega na rozpatrzeniu Twojej reklamacji. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do rozpatrzenia Twojej reklamacji.  

EuroPark sp. z o.o. będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz EuroPark Sp. z o.o. Ponadto EuroPark sp. z o.o. będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez czas rozpatrywania Twojej reklamacji, a także dla celów archiwizacyjnych jednak nie dłużej niż 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło rozpatrzenie reklamacji.

Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

Inspektor Ochrony Danych, Aleksandra Kiełbratowska, E-mail: iod@europark.pl

“EuroPark spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” siedziba Spółki: Warszawa 00-613 przy ul.  Tytusa Chałubińskiego 8 (zwana dalej: EuroPark)

Kontrahenci 

Administratorem Twoich danych osobowych jest EuroPark spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedziba Spółki: Warszawa 00-613 przy ul.  Tytusa Chałubińskiego 8 (zwana dalej: EuroPark)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem oraz polskimi przepisami prawa w celu:

 • realizacji umowy łączącej Panią/Pana oraz EuroPark (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. „b” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), „RODO”);
 • w celu podjęcia ewentualnej współpracy na podstawie umowy współpracy pomiędzy Panią/Panem, a EuroPark (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit „b” RODO)
 • w celu realizacji zlecenia/ zamówienia ( podstawa art. 6 ust. 1 lit „b” RODO)
 • udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego  (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. „c” RODO);
 • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO);
 • rozpatrywania reklamacji, w przypadku ich wniesienia, na sposób realizacji umowy łączącej Państwa z EuroPark (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO);
 • rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy i sposobu obsługi przez pracowników Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO)

 

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji w/w celów.

EuroPark będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz EuroPark

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w myśl RODO, w państwie trzecim.

Do kategorii odbiorców którym EuroPark powierzyła przetwarzanie danych osobowych, należą również: jej podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące z  EuroPark Pani/Pana dane osobowe mogą więc być także przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i być tam przetwarzane.

Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, o ile podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

EuroPark nie będzie udostępniać Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom, poza tymi którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz EuroPark, chyba że do udostępnienia będzie zobowiązana na podstawie przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Panią/Pana z EuroPark

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na czas wykonania łączącej Panią/Pana oraz EuroPark umowy, a także dla celów archiwizacyjnych, podatkowych określonych przepisami szczególnymi takimi jak ustawa o rachunkowości oraz Kodeks cywilny.

Jakie ma Pani/Pan prawa?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

 

Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

 

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw, proszę skontaktować się z nami:

Inspektor Ochrony Danych: Aleksandra Kiełbratowska

E-mail: iod@europark.pl

EuroPark spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedziba Spółki: Warszawa 00-613 przy ul.  Tytusa Chałubińskiego 8

Klienci

Administratorem Twoich danych osobowych jest EuroPark spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedziba Spółki: Warszawa 00-613 przy ul.  Tytusa Chałubińskiego 8 (zwana dalej: EuroPark)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem oraz polskimi przepisami prawa w celu:

 • realizacji ewentualnej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”);
 • korzystania z  produktów i usług oferowanych przez Spółkę  (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. „b” RODO);
 • wykonania zawartych umów sprzedaży produktów i usług, w tym realizacji zawartej umowy  (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. „b” RODO);
 • wystawienia faktury ( podstawa prawna art. 6 lit. „c” RODO w związku z Ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)
 • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO);
 • rozpatrywania reklamacji, w przypadku ich wniesienia, na sposób realizacji umowy łączącej Państwa z EuroPark (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO);

 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

EuroPark będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz EuroPark

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w myśl RODO, w państwie trzecim.

Do kategorii odbiorców którym EuroPark powierzyła przetwarzanie danych osobowych, należą również: jej podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące z  EuroPark Pani/Pana dane osobowe mogą więc być także przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i być tam przetwarzane.

Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, o ile podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

EuroPark nie będzie udostępniać Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom, poza tymi którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz EuroPark, chyba że do udostępnienia będzie zobowiązana na podstawie przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Panią/Pana z EuroPark

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane?

Dane będą przechowywane przez okres istnienia relacji biznesowych Klienta ze spółką EuroPark, nie później niż przez okres 6 lat od zakończenia tych relacji, z zastrzeżeniem jednak że nie później niż do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W momencie kiedy podstawą przetwarzania jest zgoda, do momentu jej wycofania. 

Dane Klienta nie podlegają  i nie będą podlegały profilowaniu.

Przetwarzanie danych osobowych Klienta w celach marketingowych odbywa się na postawie odrębnej zgody.

Przetwarzanie danych osobowych w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną odbywa się na postawie odrębnej zgody.

Jakie Pani/Pan ma prawa?

Przysługuje Pani/Panu prawo do :

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw, proszę skontaktować się z nami:

Inspektor Ochrony Danych: Aleksandra Kiełbratowska

E-mail: iod@europark.pl

EuroPark spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedziba Spółki: Warszawa 00-613 przy ul.  Tytusa Chałubińskiego 8

Rekrutacja

Administratorem Twoich danych osobowych jest EuroPark spółka z ograniczoną odpowiedzialnością siedziba Spółki: Warszawa 00-613 przy ul.  Tytusa Chałubińskiego 8 (zwana dalej: EuroPark)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem oraz polskimi przepisami prawa w celu

 1. przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit „c” RODO w związku z przepisami prawa pracy),
 2. przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach.  Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO),
 3. realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku.  Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO),
 4. realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO),
 5. przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO).

Podanie danych osobowych w zakresie danych wynikających z art. 22Kodeksu pracy jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

EuroPark będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz EuroPark

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w myśl RODO, w państwie trzecim.

Do kategorii odbiorców którym EuroPark powierzyła przetwarzanie danych osobowych, należą również: jej podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące z  EuroPark Pani/Pana dane osobowe mogą więc być także przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i być tam przetwarzane.

Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, o ile podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

EuroPark nie będzie udostępniać Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom, poza tymi którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz EuroPark, chyba że do udostępnienia będzie zobowiązana na podstawie przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Panią/Pana z EuroPark

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Jak długo będziemy przetwarzać Panią/ Pana dane?

w zakresie wskazanym w pkt. 1. A, B, C Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej  rekrutacji,

w zakresie wskazanym w pkt. 1 D Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,

w zakresie wskazanym w pkt. 1 E Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody.

Jakie ma Pani/Pan prawa?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na podany poniżej adres spółki.

 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących Pani/Panu praw, proszę skontaktować się z nami:

Inspektor Ochrony Danych: Aleksandra Kiełbratowska

E-mail: iod@europark.pl

EuroPark spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  siedziba Spółki: Warszawa 00-613 przy ul.  Tytusa Chałubińskiego 8