Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Dowiedz się więcej

Polityka prywatności

 

Niniejsza polityka prywatności określa zasady na jakich będą przetwarzane Twoje dane osobowe jak też podmiot, który jest odpowiedzialny za ich przetwarzanie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Polityka prywatności określa także cele, w których przetwarzane będą Twoje dane osobowe, zakres ich przetwarzania oraz prawa, które Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

§1 Definicje 

Użyte w niniejszym dokumencie określenia, oznaczają:

a) Polityka prywatności –  niniejszy dokument.

b) Strona internetowa – www.europark.pl.

c) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). 

d) Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; 

e) Przetwarzanie -  operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywania, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub zniszczenie; 

f) Administrator – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; 

g) Podmiot przetwarzający – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora; 

h) Odbiorca – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.

§2 Administrator Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Europark Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-613) przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000311556, NIP: 9512263813, REGON: 14146505000000, posiadająca kapitał zakładowy 4.733.000,00 zł.

Z Administratorem możesz kontaktować się za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora wskazany powyżej (§2 ust. 1 Polityki prywatności) lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@europark.pl.

§3 Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby Administratora wskazany w §2 ust. 1 Polityki prywatności z dopiskiem – Inspektor Ochrony Danych lub za pośrednictwem adresu e-mail: iod@europark.pl.

§4 Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy najmu miejsca parkingowego

1) W ramach realizacji umowy najmu miejsca parkingowego (dalej: Umowa) Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali w następujących celach:

  a) podejmowania wobec Ciebie działań marketingowych, w tym kierowania na Twój adres e-mail i/lub numer telefonu informacji handlowych o produktach i ofertach Administratora – w rozumieniu Ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy z 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne – wyłącznie w przypadku, w którym wyrazisz zgodę na takie działanie. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w ww. celu będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. dobrowolnie wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych, którą możesz wycofać w dowolnym momencie. Twoje dane będą przechowywane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie lub odpadnięcia celu, dla którego została ona zebrana.

  b) zawarcia i prawidłowej realizacji Umowy lub podjęcia czynności na Twoje żądanie przed jej zawarciem, zaś podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych we wskazanym celu będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania Umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie. Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji Umowy lub podejmowania czynności na Twoje żądanie przed jej zawarciem.

  c) archiwizacji dokumentacji niezbędnej do dokonania rozliczeń podatkowych oraz prowadzenia księgowości przedsiębiorstwa Administratora. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będzie wypełnienie obowiązku prawnego przez Administratora, który został na niego nałożony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z:

    1) Art. 74 ust. 2 pkt 1) Ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości.

    2)Art. 70 Ustawy z 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa.

- Twoje dane będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje i transakcje zostały ostatecznie spłacone, rozliczone lub przedawnione.

  d) dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, które powstaną w toku realizacji Umowy albo po jej zakończeniu. Twoje dane będziemy przechowywali przez okres niezbędny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu umowy, który będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zależności od stosunku prawnego, z którego będzie wywodzone roszczenie.

  e) oceny satysfakcji Klientów oraz celów statystycznych w ramach poprawy jakości świadczonych usług. Twoje dane będziemy przechowywali przez okres niezbędny do prowadzenia oceny satysfakcji Klientów i celów statystycznych w ramach poprawy jakości świadczonych usług.

- Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach o których mowa w ppkt d) oraz e) będzie prawnie uzasadniony interes Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2) Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty, które świadczą rzecz Administratora usługi finansowe, księgowe, prawne oraz informatyczne.

3) Podanie przez Ciebie danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego jest całkowicie dobrowolne, zaś podanie przez Ciebie pozostałych danych jest warunkiem zawarcia Umowy.

2. Przetwarzanie danych osobowych Kontrahentów

1) W ramach realizacji umowy Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali w następujących celach:

a) podejmowania wobec Ciebie działań marketingowych, w tym kierowania na Twój adres e-mail i/lub numer telefonu informacji handlowych o produktach i ofertach Administratora – w rozumieniu Ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy z 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne – wyłącznie w przypadku, w którym wyrazisz zgodę na takie działanie. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w ww. celu będzie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. dobrowolnie wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych, którą możesz wycofać w dowolnym momencie. Twoje dane będą przechowywane do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie lub odpadnięcia celu, dla którego została ona zebrana.

b) zawarcia i prawidłowej realizacji Umowy lub podjęcia czynności na Twoje żądanie przed jej zawarciem, zaś podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych we wskazanym celu będzie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania Umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie. Twoje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji Umowy lub podejmowania czynności na Twoje żądanie przed jej zawarciem.

c) archiwizacji dokumentacji niezbędnej do dokonania rozliczeń podatkowych oraz prowadzenia księgowości przedsiębiorstwa Administratora. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będzie wypełnienie obowiązku prawnego przez Administratora, który został na niego nałożony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z:

1) Art. 74 ust. 2 pkt 4) Ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości.

2) Art. 70 Ustawy z 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa.

- Twoje dane będą przechowywane przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje i transakcje zostały ostatecznie spłacone, rozliczone lub przedawnione.

d) dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, które powstaną w toku realizacji Umowy albo po jej zakończeniu. Twoje dane będziemy przechowywali przez okres niezbędny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu umowy, który będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zależności od stosunku prawnego, z którego będzie wywodzone roszczenie.

e) oceny satysfakcji Klientów oraz celów statystycznych w ramach poprawy jakości świadczonych usług. Twoje dane będziemy przechowywali przez okres niezbędny do prowadzenia oceny satysfakcji Klientów i celów statystycznych w ramach poprawy jakości świadczonych usług.

- Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach o których mowa w ppkt d) oraz e) będzie prawnie uzasadniony interes Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2) Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty, które świadczą rzecz Administratora usługi finansowe, księgowe, prawne oraz informatyczne.

3) Podanie przez Ciebie danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego jest całkowicie dobrowolne, zaś podanie przez Ciebie pozostałych danych jest warunkiem zawarcia Umowy i jej prawidłowego wykonania.

3. Przetwarzanie danych osobowych osób wyznaczonych przez Kontrahentów do kontaktu/realizacji umowy.

1) Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umowy, której stroną jest Twój pracodawca/zleceniodawca/współpracownik, a który wskazał Ciebie jako osobę wyznaczoną do kontaktu/realizacji przedmiotowej umowy oraz ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które powstaną w toku wykonywania umowy lub po jej zakończeniu. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora określony w ww. celach.

2) Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz administratora usługi prawne, finansowe oraz informatyczne.

3) Twoje dane osobowe będziemy przechowywali przez okres konieczny do realizacji i rozliczenia Umowy. Twoje dane będziemy następnie przechowywać przez okres konieczny do udokumentowania czynności z Twoim udziałem, a także przez czas wynikający z: okresu przedawnienia roszczeń, obowiązania do zachowania poufności (jeśli podpisano osobne oświadczenie) oraz z przepisów podatkowych.

4) Będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, nazwa zatrudniającego podmiotu, stanowisko służbowe, służbowy numer telefonu lub adres e-mail.

5) Twoje dane osobowe zostały przekazane do Administratora przez Twojego pracodawcę/zleceniodawcę/współpracownika w związku z zawarciem/realizacją umowy o współpracy/świadczenie usług zawartej pomiędzy Twoim pracodawcą/zleceniodawcą/współpracownikiem a Administratorem.

4. Przetwarzanie danych osobowych w związku z nałożeniem opłaty dodatkowej.

1) W związku z nałożeniem na Ciebie opłaty dodatkowej Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane w następujących celach:

a) dochodzenia względem Ciebie roszczenia majątkowego z tytułu nałożonej opłaty dodatkowej, zaś podstawą prawną takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora polegający na dochodzeniu roszczenia majątkowego z tytułu nałożonej opłaty dodatkowej.

b) archiwizacji dokumentacji niezbędnej do dokonania rozliczeń podatkowych oraz prowadzenia księgowości przedsiębiorstwa Administratora. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będzie wypełnienie obowiązku prawnego przez Administratora, który został na niego nałożony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z:

1) Art. 74 ust. 2 pkt 1) Ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości.

2) Art. 70 Ustawy z 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa.

2) Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne, finansowe oraz informatyczne.

3) Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane:

a) przez okres niezbędny do dochodzenia względem Ciebie roszczenia z tytułu nałożonej opłaty dodatkowej – na podstawie i zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa (w tym przede wszystkim w sposób określony w Kodeksie cywilnym) – w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w celu dochodzenia roszczenia z tytułu nałożonej opłaty dodatkowej.

b) Przez okres pięciu lat – w przypadku przetwarzania Twoich danych w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które zostały nałożone na Administratora przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa (pkt 1) ppkt b) niniejszej klauzuli informacyjnej.

4) Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów administratora.

5. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia reklamacji.

1) W związku ze złożeniem przez Ciebie reklamacji od nałożonej opłaty dodatkowej Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w następujących celach:

a) merytorycznego rozpatrzenia złożonej przez Ciebie reklamacji i udzielenia Ci odpowiedzi w tym przedmiocie.

b) archiwizacji dokumentacji niezbędnej do prowadzenia księgowości przedsiębiorstwa Administratora. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będzie wypełnienie obowiązku prawnego przez Administratora, który został na niego nałożony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 pkt 6 Ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości.

2) W przypadku oddalenia złożonej przez Ciebie reklamacji oraz braku opłacenia należności z tytułu opłaty dodatkowej Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali w celu wyegzekwowania należności przysługującej Administratorowi z tytułu nałożenia opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdu w sposób niezgodny z regulaminem parkingu. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ww. celu. 

3) Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi prawne, finansowe oraz informatyczne. W przypadku oddalonej reklamacji oraz braku opłacenia należności z tytułu opłaty dodatkowej odbiorcą Twoich danych będą podmioty, które świadczą na naszą rzecz usługi windykacyjne, z którymi zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4) Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane:

a) przez okres niezbędny do merytorycznego rozpatrzenia złożonej przez Ciebie reklamacji oraz prowadzenia z Tobą korespondencji w tym przedmiocie.

b) po rozliczeniu złożonej przez Ciebie reklamacji (jej uwzględnieniu bądź oddaleniu) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku, liczony od momentu jej rozliczenia gdyż jesteśmy do tego zobowiązani przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym m.in. art. 74 ust. 2 pkt 6 Ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości.

c) przez okres niezbędny do dochodzeniu względem Ciebie roszczenia pieniężnego z tytułu nałożonej opłaty dodatkowej – w przypadku braku uregulowania przez Ciebie należności.

5) Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do złożenia przez Ciebie reklamacji oraz otrzymania odpowiedzi w jej przedmiocie.

6. Przetwarzanie danych osobowych w ramach dochodzenia roszczenia z tytułu nałożonej opłaty dodatkowej (wezwanie do zapłaty).

1) Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu wyegzekwowania należności przysługującej Administratorowi z tytułu nałożenia opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdu w sposób niezgodny z regulaminem parkingu. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na dochodzeniu roszczenia pieniężnego z tytułu opłaty dodatkowej. Ponadto Twoje dane osobowe są przetwarzane także w celu wypełnienia przez nas obowiązków prawnych w zakresie prowadzenia dokumentacji oraz księgowości przedsiębiorstwa Administratora, które zostały na nas nałożone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w tym m.in. Ustawę o rachunkowości). Podstawą prawną przetwarzania przez Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 pkt 1) oraz 6) Ustawy o rachunkowości.

2) W przypadku braku uregulowania przez Ciebie należności z tytułu opłaty dodatkowej odbiorcą Twoich danych będą podmioty, które świadczą na naszą rzecz usługi windykacyjne, z którymi zawarliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Ponadto odbiorcami Twoich danych mogą być także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi prawne, finansowe oraz pocztowe/kurierskie.

3) Twoje dane osobowe będziemy przechowywali przez okres niezbędny do skutecznego dochodzenia względem Ciebie roszczenia pieniężnego. Po jego wyegzekwowaniu Twoje dane osobowe, które dotyczą uiszczenia przez Ciebie zaległej należności (dane znajdujące się na bankowym potwierdzeniu realizacji transakcji) będą przez nas przechowywane przez okres 5 lat, liczony od momentu dokonania transakcji, na podstawie art. 74 ust. 2 pkt 1) Ustawy o rachunkowości), zaś dane osobowe, które zostały zgromadzone w toku postępowania reklamacyjnego będą przez nas przechowywane przez okres jednego roku, liczony od momentu rozliczenia reklamacji (na podstawie art. 74 ust. 2 pkt 6) Ustawy o rachunkowości) – z uwagi na fakt, że jesteśmy do tego zobowiązani przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4) Twoje dane osobowe pozyskaliśmy z publicznego rejestru tj. Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców na podstawie art.80cd Ustawy z 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym bądź od osoby, która wskazała Ciebie jako rzeczywistego użytkownika pojazdu, na który została nałożona opłata dodatkowa.

5) Przetwarzamy Twoje dane osobowe zwykłych kategorii takie jak:

a) Dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, firma);

b) Dane identyfikacyjne pojazdu (numer rejestracyjny, marka);

c) Dane kontaktowe (adres zamieszkania/do korespondencji/adres siedziby). 

7. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby kontaktu z Administratorem

1) Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu udzielenia odpowiedni na Twoją wiadomość/zapytanie jeśli zdecydujesz się na kontakt z nami za pośrednictwem naszych kanałów komunikacyjnych dostępnych na Stronie internetowej (w tym m.in. poprzez formularz kontaktowy, drogą e-mail oraz za pośrednictwem naszej infolinii).

2) Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obsłudze Twoich żądań lub zapytań, które do nas kierujesz oraz udzielenia na nie odpowiedzi.

3) Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi prawne lub informatyczne.

4) Twoje dane osobowe będziemy przechowywali przez okres niezbędny do prowadzenia z Tobą korespondencji, w tym w szczególności przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi na Twoje wiadomości/zapytania.

5) Podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkowe jeśli chcesz się z nami skontaktować oraz otrzymać odpowiedź na Twoje zapytanie lub żądanie.

8. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji

1. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikowałaś/eś. Na podstawie przekazanych przez Ciebie informacji dokonujemy procesu wyłonienia najlepiej dopasowanego kandydata, do naszych oczekiwań oraz podejmujemy decyzję co do dalszych etapów procesu rekrutacyjnego (umówienie spotkania, przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej itd.).

2. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będzie: 

a) Art. 6 ust. 1 lit. a) tj. dobrowolnie wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych organizowanych przez Administratora w okresie najbliższych 12 miesięcy.

b) Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. dobrowolnie wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych jeśli zamieściłaś/eś w swoich dokumentach aplikacyjnych albo ujawniłaś/eś na rozmowie kwalifikacyjnej dane osobowe w zakresie szerszym niż są one wymagane do zawarcia z Tobą umowy lub przewidziane w przepisach prawa (zgodę tę wyrażasz poprzez swoje wyraźne działanie).

c) Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO tj. dobrowolnie wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych szczególnych kategorii – jeśli zamieściłaś/eś w dokumentach aplikacyjnych albo ujawniłaś/eś na rozmowie kwalifikacyjnej w zakresie szerszym niż są one wymagane do zawarcia umowy lub przewidziane w przepisach prawa (np. dane dotyczące Twojego stanu zdrowia).

d) Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędność przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do zawarcia z Tobą umowy (nawiązania stosunku zatrudnienia) lub podjęcia działań przed jej zawarciem na Twoje żądanie.

e) Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 221 Kodeksu tj. konieczność przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, nałożonego przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w przypadku zamiaru zatrudnienia Cię na podstawie umowy o pracę). 

3. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na naszą rzecz obsługę: rekrutacyjną, informatyczną oraz prawną.

4. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane (przechowywane) do zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko na które aplikowałaś/eś. W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych na rzecz przyszłych procesów rekrutacyjnych, Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody – nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.

5. Podanie przez Ciebie danych osobowych, których podstawą prawną przetwarzania będzie Twoja zgoda (tj. danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO jest całkowicie dobrowolne. Podanie przez Ciebie pozostałych danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy – bez których podania niemożliwe będzie przeprowadzenie przez nas postępowania rekrutacyjnego z Twoim udziałem.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH - Galeria Przymorze Obrońców Wybrzeża 1, Gdańsk

§5 Twoje uprawnienia 

1. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:

a) Wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie (w przypadku, w którym przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody – przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

b) Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuacje – w przypadkach, w których przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

c) Przenoszenia Twoich danych osobowych – w przypadku w którym podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja Umowy).

d) Dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii (art. 15 RODO).

e) Sprostowania nieprawidłowych danych osobowych oraz uzupełnienia danych niekompletnych (art. 16 RODO).

f) Usunięcia Twoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym, w przypadkach określonych w art. 17 RODO).

g) Ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (w przypadkach określonych w art. 18 RODO).

2. W przypadku stwierdzenia przez Ciebie, ze przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3. Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw skontaktuj się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresów wskazanych w §2 oraz §3 niniejszej Polityki.

 

§6 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

§7 Bezpieczeństwo danych osobowych

1) Strona internetowa ma prawidłowy certyfikat wystawiony przez zaufany urząd certyfikacji. Oznacza to, że informacje art. hasła lub dane kart kredytowych są bezpiecznie wysyłane do tej witryny i nie można ich przechwycić.

2) Pracownik IT nadaje użytkownikom systemów informatycznych uprawnienia do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych Administratora niezwłocznie po odebraniu od użytkownika oświadczenia o zachowaniu danych osobowych w poufności oraz sposobów ich zabezpieczania.

3) Dostęp do systemów informatycznych Administratora, służących do przetwarzania danych osobowych możliwy jest wyłącznie po podaniu unikalnego identyfikatora i hasła.

4) Stosuje się szyfrowanie danych, w szczególności przesyłanych za pomocą sieci publicznej.

5) Każda z osób zatrudnionych/współpracujących przy przetwarzaniu danych osobowych została upoważniona do przetwarzania danych.

6) Z podmiotami trzecimi przetwarzającymi dane w imieniu administratora danych zostały zawarte umowy powierzenia w rozumieniu art. 28 RODO.

7) Osoby upoważnione zostały przeszkolone z zasad bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

8) Została określona odpowiedzialność za działania związane z bezpieczeństwem danych osobowych.

9) Od osób przetwarzających dane osobowe zostało odebrane oświadczenie o zachowaniu w poufności danych osobowych i sposobów zabezpieczenia danych osobowych.

10) Cyklicznie jest prowadzona weryfikacja integralności baz danych poprzez odtwarzanie danych zawartych na kopiach zapasowych.

Administratorami danych osobowych jest EuroPark Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-613) przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8 (zwany dalej: EuroPark) oraz IMMOGDAŃSK Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-398) przy ul. Obrońców Wybrzeża 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych EuroPark, mailowo: iod@europark.pl lub kierując korespondencję na adres siedziby EuroPark.

Źródło, cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Administratorzy przetwarzają dane osobowe, które otrzymali bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (numer rejestracyjny pojazdu, dane wskazane w reklamacji) oraz dane udostępnione przez ministra właściwego ds. informatyzacji z bazy CEPiK na podstawie art. 80cd ustawy z dnia 20 czerwca 1996 r. Prawo o ruchu drogowym.

Dane przetwarzane będą, w celu wykonania umowy postoju pojazdu;  w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu, którym jest: rozpatrzenie reklamacji, jeżeli została złożona oraz dochodzenie należności za postój pojazdu lub obrona przed roszczeniami; w celu realizacji prawnego obowiązku z zakresu prawa podatkowego i prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Ujawnianie i przekazywanie danych:

Administratorzy przekażą dane osobowe podmiotom, które przetwarzają je w naszym imieniu w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego i rozpatrzenia reklamacji. Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa m.in. sądom, komornikom w postępowaniu egzekucyjnym. Dane nie zostaną przekazane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przewarzane w sposób zautomatyzowany.

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z postojem pojazdu lub do czasu upływu okresu archiwizacji związanego z prawem podatkowym i obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych.   

Prawa związane z przetwarzaniem:

Osobie, której dane są przetwarzane przysługują prawa: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii, sprostowania treści danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przeniesienia danych.