Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Parking terms

EuroPark operates and manages parking territories in accordance with the contracts udersigned with landowners. Each parking zone is then made available for car parking under certain terms of use.

General Terms of Use are valid in all EuroPark carparks, except for those specified below:

 • terms of CH Belg, Katowice,
 • terms of Decathlon, Warsaw,
 • terms of Hossa Garnizon, Gdansk,
 • terms of T-Mobile, Warsaw,
 • terms of Klif Fashion House, Warsaw,
 • terms of Home Concept, Warsaw,
 • terms of McDonald's Bazynskiego, Gdansk,
 • terms of Decathlon, Piaseczno,
 • terms of DL Center Point, Czestochowa,
 • terms of Galeria Dekada, Nowy Targ,
 • terms of CH Ferio Wawer, Warsaw,
 • terms of Galeria Lublin, Lublin,
 • terms of CH Oliwa, Gdansk,
 • terms of Galeria Dekada, Krakow,
 • terms of Galeria Dekada, Myslenice.
 • terms of Aldi, Gliwice and Walbrzych,
 • terms of Spolem, Wodzislaw Slaski,
 • terms of Stokrotka, Pulawy,
 • terms of Biedronka, Olsztyn,
 • terms of Biedronka, Wejherowo,
 • terms of Biedronka, Torun,
 • terms of Biedronka, Warsaw.

Detailed information about parking terms:

General Terms of Use (in Polish)

Parkingi obsługiwane przez EuroPark Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie

Obowiązuje od dnia 1 lipca 2018 r.

1. Poprzez wjazd na teren parkingu użytkownik pojazdu zawiera z EuroPark umowę o najem miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa najmu kończy się wraz z wyjazdem pojazdu z parkingu. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu parkingu użytkownik pojazdu nie ma prawa korzystać z parkingu.

2. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów osobowych do 3,5t, których użytkownicy zapłacili opłatę za najem miejsca parkingowego oraz dla pojazdów posiadających specjalne zezwolenie na parkowanie na terenie parkingu.

3. Cennik i czas najmu miejsca parkingowego umieszczone są na automacie pobierającym opłaty. Automat nie wydaje reszty. Opłatę należy uiścić z góry, niezwłocznie po przybyciu na parking.

4. Opłata za parkowanie dotyczy również pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne oraz pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na drogach publicznych.

5. Bilet parkingowy lub karta abonamentowa są ważne tylko dla tego parkingu.

6. W celu umożliwienia dokonania kontroli bilet parkingowy lub karta abonamentowa powinny zostać umieszczone wewnątrz pojazdu za przednią szybą, po lewej stronie, w miejscu widocznym z zewnątrz.

7. Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi jest niedozwolone. Parkowanie na miejscach zarezerwowanych dozwolone jest tylko ze specjalnym zezwoleniem.

8. Zabrania się:

 • palenia lub używania otwartego ognia,
 • mycia lub odkurzania samochodów,
 • wymiany płynów lub oleju, jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania parkingu.

9. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone EuroPark lub osobom trzecim podczas korzystania z parkingu. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania EuroPark o wyrządzeniu szkody.

10. EuroPark odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników lub zleceniobiorców. EuroPark nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

11. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich. Korzystanie z Parkingu przez podmioty nie posiadające statusu konsumentów odbywa się wyłącznie na własne ryzyko parkującego. Korzystanie z parkingu przez konsumentów odbywa się na zasadach wynikających z przepisów prawa cywilnego.

12. EuroPark zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 50, 70, 80, 95, 500 PLN, w przypadku nienależytego wykonywania umowy najmu przez użytkownika pojazdu w sytuacjach opisanych w pkt. 2, 3,4,5,6,7 oraz 8 niniejszego regulaminu, a dodatkowo w przypadku wywołania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia ludzkiego może ponadto usunąć pojazdu z terenu parkingu. Koszty usunięcia pojazdu, w tym koszty przechowania,  ponosi jego właściciel.

13. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia EuroPark będzie dochodził zapłaty na drodze postępowania egzekucyjnego. Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w w §3 ust.1  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9.11.2015r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2017r. poz. 478), a także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Terms of CH Belg, Katowice (in Polish)

Regulamin parkingu przy CH Belg, ul. Przemysłowa 3 w Katowicach

Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2018 r.

1. Poprzez wjazd na teren parkingu, użytkownik zawiera z EuroPark Sp. z o.o. umowę o najem miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa ulega zakończeniu z chwilą wyjazdu z Parkingu. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu Parkingu, użytkownik powinien opuścić Parking w ciągu 5 (słownie: pięciu) minut.

2. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów osobowych do 3,5 t, co do których uiszczono opłatę za czas parkowania lub pobrano jednorazowy bilet parkingowy, uprawniający do bezpłatnego postoju, oraz dla pojazdów posiadających specjalne zezwolenie na parkowanie w tej strefie.

3. Cennik oraz czas obowiązywania płatnego parkowania umieszczony jest na automacie pobierającym opłaty. Opłata za parkowanie jest naliczana proporcjonalnie do czasu parkowania. Automat nie wydaje reszty.

4. Opłata za parkowanie dotyczy również pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na drogach publicznych.

5. Pojazdy używane przez osoby niepełnosprawne, są upoważnione do bezpłatnego parkowania na miejscach wyznaczonych, pod warunkiem posiadania ważnej karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej, wydanej przez właściwy organ.

6. W celu umożliwienia dokonania kontroli bilet lub zezwolenie uprawniające do bezpłatnego postoju, lub karta abonamentowa powinny zostać umieszczone do wglądu wewnątrz pojazdu za przednią szybą, po lewej stronie w miejscu dobrze widocznym z zewnątrz.

7. Bilet jest ważny tylko dla danej Strefy Parkingu Centrum Handlowego Belg.

8. Zabrania się:

 • Palenia lub używania otwartego ognia
 • Mycia lub odkurzania samochodów
 • Wymiany płynów lub oleju
 • Jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania parkingu
 • Spożywania alkoholu
 • Dokonywania sprzedaży towarów i usług

9. Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi jest niedozwolone. Parkowanie na miejscach zarezerwowanych dozwolone jest tylko za specjalnym zezwoleniem. Parkowanie w strefie abonamentowej dozwolone tylko za specjalnym zezwoleniem.

10. Naruszenie warunków regulaminu spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej w kwocie 80 PLN, w przypadku nienależytego wykonywania umowy najmu przez użytkownika pojazdu, w wypadkach, które opisane są w pkt. 2, 3, 4, 5, 6,7, 8 oraz 9 niniejszego regulaminu, a dodatkowo w przypadku wywołania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia ludzkiego może ponadto usunąć pojazdu z terenu parkingu. Koszty usunięcia pojazdu, w tym koszty przechowania, ponosi jego właściciel.

11. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia EuroPark będzie dochodził zapłaty na drodze postępowania egzekucyjnego. Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9.11.2015 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2017r. poz. 478)a także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego wynikającymi ze stosownych orzeczeń.

12. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich. Korzystanie z Parkingu przez podmioty nie posiadające statusu konsumentów odbywa się wyłącznie na własne ryzyko parkującego. Korzystanie z parkingu przez konsumentów odbywa się na zasadach wynikających z przepisów prawa cywilnego.

Terms of Decathlon, Warsaw (in Polish)

Parking przy ul. Mszczonowskiej 2, Warszawa

Regulamin Parkingu EuroPark Sp. z o.o. w Warszawie  („EuroPark”)

Obowiązuje od dnia 01 lipca 2018 r.

1. Zarządcą Parkingu jest spółka EuroPark Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Tutusa Chałubińskiego 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 311556, NIP: 951-226-38-13.

2. Poprzez wjazd na teren parkingu użytkownik pojazdu zawiera z EuroPark umowę o korzystanie z miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa kończy się wraz z wyjazdem pojazdu z parkingu. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu parkingu użytkownik pojazdu nie ma prawa korzystać z parkingu.

3. Klienci sklepu Decathlon mają prawo darmowego parkowania na czas dokonywania zakupów w Sklepie Decathlon w godzinach 06:00 – 23:00. Poza godzinami wskazanymi powyżej Parking przeznaczony jest wyłącznie dla pojazdów posiadających specjalne zezwolenie na parkowanie (kartę parkingową). Ograniczenie wynikające ze zdania poprzedniego nie dotyczy miejsc parkingowych w strefie oznaczonej jako „darmowe miejsca parkingowe dla mieszkańców”.

4. W celu umożliwienia dokonania kontroli karta parkingowa powinna zostać umieszczona wewnątrz pojazdu za przednią szybą, po lewej stronie, w miejscu widocznym z zewnątrz.

5. Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi jest niedozwolone. Parkowanie na miejscach zarezerwowanych dozwolone jest tylko ze specjalnym zezwoleniem.

6. Zabrania się:

a. palenia lub używania otwartego ognia,

b. mycia lub odkurzania samochodów,

c. wymiany płynów lub oleju, jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania parkingu.

7. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone EuroPark lub osobom trzecim podczas korzystania z parkingu. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania EuroPark o wyrządzeniu szkody.

8. EuroPark odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników lub zleceniobiorców. EuroPark nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

9. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich. Korzystanie z Parkingu przez podmioty nie posiadające statusu konsumentów odbywa się wyłącznie na własne ryzyko parkującego. Korzystanie z parkingu przez konsumentów odbywa się na zasadach wynikających z przepisów prawa cywilnego

10. EuroPark zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 80 PLN, w przypadku nienależytego wykonywania umowy najmu przez użytkownika pojazdu w sytuacjach opisanych w pkt. 2, 3, 4, 5 oraz 6 niniejszego regulaminu, a dodatkowo w przypadku wywołania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia EuroPark może ponadto usunąć pojazd z terenu parkingu. Koszty usunięcia pojazdu, w tym koszty przechowania ponosi jego właściciel.

11. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia EuroPark będzie dochodził zapłaty na drodze postępowania egzekucyjnego. Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9.11.2015 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2017r., poz. 478), a także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego wynikających ze stosownych orzeczeń.

12. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie obowiązują postanowienia Regulaminu Parkingu Sklepu Decathlon.

Terms of Hossa Garnizon, Gdansk (in Polish)

Regulamin parkowania i postoju pojazdów na terenie Osiedla Garnizon, przy ul. Grunwaldzkiej 190 w Gdań​sku

z wyłączeniem parkingów zamkniętych szlabanami

Obowiązuje od dnia 22 czerwca 2018 r.

1. Poprzez zaparkowanie pojazdu na terenie Osiedla Garnizon użytkownik pojazdu zawiera z włascicielem nieruchomości, w imieniu którego działa EuroPark Sp. z o.o. w Warszawie ("EuroPark"), umowę najmu miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa najmu kończy się wraz z wyjazdem pojazdu z terenu Osiedla Garnizon. W przypadku braku akceptacji warunków niniejszego regulaminu, użytkownik pojazdu nie jest uprawniony do korzystania z miejsc parkingowych na terenie Osiedla Garnizon. 

2. Miejsca Parkingowe są wyznaczone przez odpowiednie znaki drogowe i przeznaczone są wyłącznie dla pojazdów, których użytkownicy zapłacili opłatę za najem miejsca parkingowego oraz dla pojazdów posiadających specjalne zezwolenie na parkowanie na terenie płatnych miejsc parkingowych.

3. Układ Pieszo Drogowy osiedla Garnizon służy do zapewnienia możliwości swobodnego poruszania się pieszych i pojazdów, jest oznaczony przez odpowiednie znaki drogowe a korzystanie z Układu Pieszo Drogowego jest regulowane przez przepisy o ruchu drogowym. Parkowanie i postój pojazdów w ramach Układu Pieszo Drogowego może odbywać się wyłącznie na przeznaczonych do tego celu miejscach parkingowych.

4. Cennik i czas najmu miejsca parkingowego umieszczone są na automacie pobierającym opłaty. Automat nie wydaje reszty. Opłatę należy uiścić z góry, niezwłocznie po przybyciu na miejsce parkingowe.

5. Opłata za parkowanie dotyczy również pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne oraz pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na drogach publicznych.

6. Dowód uiszczenia opłaty za parkowanie, którym jest Bilet Parkingowy, jest ważny tylko dla miejsc parkingowych.

7. W celu umożliwienia dokonania kontroli Bilet Parkingowy, który jest dowodem uiszczenia opłaty za parkowanie, powinien zostać umieszczony wewnątrz pojazdu za przednią szybą, po lewej stronie,
w miejscu widocznym z zewnątrz.

8. Parkowanie na miejscach zarezerwowanych dozwolone jest tylko ze specjalnym zezwoleniem.

9. Zabrania się:

 • palenia lub używania otwartego ognia,
 • mycia lub odkurzania samochodów,
 • wymiany płynów lub oleju, jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania miejsc parkingowych,
 • parkowania poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi,
 • parkowania w sposób niezgodny z oznakowaniem,
 • parkowania na więcej niż jednym miejscu postojowym.

10. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone właścicielowi i/lub Zarządcy terenu lub EuroPark lub osobom trzecim, powstałe z powodu okoliczności, za które Użytkownik ponosi odpowiedzialność w związku z korzystaniem z Parkingu przez Użytkownika ( w szczególności szkody spowodowane    niewłaściwym użytkowaniem pojazdu, nieprzestrzeganiem Regulaminu, zdarzenia komunikacyjne,   zanieczyszczenia powierzchni Parkingu wskutek wycieku z pojazdu płynu). Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania EuroPark o wyrządzeniu szkody. 

11. EuroPark odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników lub zleceniobiorców. EuroPark nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

12. Miejsca parkingowe nie są strzeżone i nie posiadają zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich.

13. Naruszenie warunków Regulaminu spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 95 PLN, w przypadku nienależytego wykonywania umowy najmu przez użytkownika pojazdu w sytuacjach opisanych w pkt. 2, 3, 4, 5, 7, 8 oraz 9 niniejszego regulaminu. Ponadto w przypadku wywołania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia, EuroPark może usunąć pojazd z terenu miejsc parkingowych lub terenu zewnętrznego. Koszty usunięcia w tym koszty przechowania pojazdu ponosi jego właściciel. W przypadku uiszczenia opłaty w ciągu 3 dni od daty wystawienia druku opłaty dodatkowej, opłata wynosi 50 zł.

14. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia EuroPark będzie dochodził zapłaty na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego. Właściciel pojazdu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w §7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.06.2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2014r. poz. 816), a także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego wynikającymi ze stosownych orzeczeń. 

Terms of T-mobile, Warsaw (in Polish)

Regulamin miejsc parkingowych EuroPark sp. zo.o. przy ul. Marynarskiej 12 w Warszawie (T-mobile) 

Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2016 r

1. Poprzez wjazd na teren parkingu użytkownik pojazdu zawiera z EuroPark umowę o najem miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa najmu kończy się wraz z wyjazdem pojazdu z parkingu. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu parkingu użytkownik pojazdu nie ma prawa korzystać z parkingu.

2. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla pojazdów, których użytkownicy zapłacili opłatę za najem miejsca parkingowego oraz pojazdów posiadających specjalne zezwolenie na parkowanie na terenie parkingu.

3. Karta abonamentowa ważna jest tylko dla tego parkingu.

4. W celu umożliwienia dokonania kontroli karta abonamentowa powinna zostać umieszczona wewnątrz pojazdu za przednią szybą, po lewej stronie, w miejscu widocznym z zewnątrz.

5. Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi jest niedozwolone. Parkowanie na miejscach zarezerwowanych dozwolone jest tylko ze specjalnym zezwoleniem.

6. Zabrania się Palenia lub używania otwartego ognia Mycia lub odkurzania samochodów Wymiany płynów lub oleju, jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania parkingu

7. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone EuroPark lub osobom trzecim podczas korzystania z parkingu. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania EuroPark o wyrządzeniu szkody.

8. EuroPark odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników lub zleceniobiorców. EuroPark nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

9. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich.

10. Naruszenie warunków Regulaminu spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 95 PLN. W przypadku wywołania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia EuroPark może ponadto usunąć pojazd z terenu parkingu. Koszty usunięcia pojazdu ponosi jego właściciel.

11. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia EuroPark będzie dochodził zapłaty na drodze postępowania egzekucyjnego. Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych z CEPiK w wysokości przewidzianej w §7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.06.2014r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z2014r. poz. 816) a także kosztami postępowania sądowego. 

Terms of Klif Fashion House, Warsaw (in Polish)

Parking przy ul. Okopowej 58/72 w Warszawie

Obowiązuje od dnia 1 grudnia 2016 r.

1. Poprzez wjazd na teren parkingu użytkownik pojazdu zawiera z właścicielem Domu Mody Klif umowę o krótkotrwałe odpłatne używanie danego miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa wygasa wraz z wyjazdem pojazdu z parkingu. Użytkownik zobowiązany jest uiścić opłatę w kasie parkingu lub najpóźniej w terminie 48 godzin po wyjeździe z parkingu, w sposób określony przy kasie parkingu. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu parkingu użytkownik pojazdu nie ma prawa korzystać z parkingu. Zarządcą parkingu jest spółka EuroPark sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „EuroPark”). 

2. Parking przeznaczony jest wyłącznie do parkowania pojazdów mechanicznych o masie całkowitej do 3,5 tony, długości do 6 m oraz wysokości do 2,20 m.

3. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla pojazdów, dla których uiszczono opłatę za czas parkowania oraz dla pojazdów posiadających specjalne zezwolenie na parkowanie. Klienci Domu Mody Klif mają prawo do darmowego parkowania przez okres pierwszych 3 godzin każdego dnia od momentu pierwszego wjazdu na Parking, nie później jednak niż do chwili zamknięcia Domu Mody Klif.

4. W rozumieniu Regulaminu, dzień to czas od godziny 00:00 danego dnia kalendarzowego do godziny 24:00 tego samego dnia kalendarzowego.

5. Jeśli w ciągu dnia Użytkownik będzie korzystał z Parkingu wielokrotnie (pojazd wjedzie i wyjedzie z Parkingu kilka razy), czas użytkowania będzie sumą czasu wszystkich pobytów na parkingu w ciągu jednego dnia.

6. Wjazd i wyjazd pojazdu na i z terenu parkingu rejestrowany jest przy pomocy kamer sczytujących tablice rejestracyjne pojazdu. Na parkingu obowiązują przepisy ruchu drogowego, oznakowanie pionowe i poziome, a także, niezależnie od powyższego każdy użytkownik pojazdu jest zobowiązany do stosowania się do regulaminu parkingu oraz poleceń pracowników obsługi i ochrony parkingu.

7. Cennik, czas używania miejsca parkingowego oraz informacja o sposobie płatności za używanie miejsca parkingowego umieszczone są na kasach automatycznych pobierających opłaty.

8. Sprawdzenie informacji o czasie użytkowania Parkingu przez użytkownika jest możliwe po wprowadzeniu numeru rejestracyjnego Pojazdu do automatycznej kasy pobierającej opłaty.

9. Opłata za parkowanie dotyczy również pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne oraz pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na drogach publicznych.

10. Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi jest niedozwolone. Parkowanie na miejscach zarezerwowanych dozwolone jest tylko ze specjalnym zezwoleniem.

11. Po uregulowaniu płatności za pobyt należy opuścić parking w przeciągu 10 (dziesięciu) minut dowolnym wyjazdem z parkingu. W przypadku przekroczenia czasu 10 (dziesięciu) minut na opuszczenie parkingu system naliczy ponownie opłatę parkingową wg cennika opłat parkingowych.

12. Jeżeli opłata za użytkowanie Parkingu nie zostanie uiszczona w kasie automatycznej przed opuszczeniem parkingu, należy jej dokonać w ciągu 48 godzin od opuszczenia parkingu postępując zgodnie z instrukcją na stronie internetowej www.my.europark.pl lub zarejestrować swoje dane postępując zgodnie z instrukcją umieszczoną na kasie automatycznej.

13. Administratorem danych osobowych dobrowolnie podanych w procesie płatności za pośrednictwem strony internetowej www.my.europark.pl jest EUROPARK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z rejestracją w serwisie my.europark.pl, wykonywaniem umowy, w szczególności dokonywaniem płatności za parkowanie, oraz w celach marketingowych administratora danych. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

14. Płatności dokonywane za pośrednictwem strony internetowej www.my.europark.pl obsługiwane są przez Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 287836, numer REGON 300649197, NIP 2090000825

15. Jeśli opłata nie zostanie uiszczona w ciągu 48 godzin od wyjazdu z parkingu, EuroPark wystawi i wyśle właścicielowi pojazdu rachunek za parkowanie pojazdu. Do rachunku zostanie doliczona opłata 37,00 (trzydzieści siedem) złotych za przygotowanie i wysłanie do CEPiK wniosku o udostępnienie danych właściciela pojazdu oraz 6,00 (sześć) złotych za wystawienie i wysłanie rachunku.

16. Reklamacje.

 1. a. Reklamacje dotyczące opłat za parkowanie powinny zostać wniesione za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail reklamacje@europark.net.pl lub pisemnie na adres ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
 2. b. Reklamacja powinna zawierać dane niezbędne do jej rozpatrzenia, w szczególności:  imię i nazwisko lub nazwę oraz adres składającego reklamację;  powód i uzasadnienie reklamacji;  numer rejestracyjny pojazdu, z postojem którego związana jest reklamacja;  datę i czas wykonania usługi (postoju samochodu na parkingu);  kwotę uiszczonej płatności (wraz z dowodem jej zapłaty w postaci potwierdzenia transakcji, wyciągu z rachunku bankowego etc.);  kwotę odszkodowania w przypadku żądania odszkodowania.
 3. c. EuroPark powiadomi reklamującego o sposobie załatwienia reklamacji w ciągu 30 dni od daty przyjęcia reklamacji do rozpoznania, pod warunkiem, że reklamacja zawiera wszystkie informacje niezbędne do jej rozpoznania. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera wszystkich informacji niezbędnych do jej rozpoznania, EuroPark wezwie reklamującego do podania brakujących informacji w terminie 7 dni od wezwania do uzupełnienia reklamacji i EuroPark powiadomi reklamującego o sposobie załatwienia reklamacji w ciągu 30 dni od udzielenia EuroPark przez reklamującego wszystkich informacji niezbędnych do jej rozpoznania.
 4. d. W razie uwzględnienia reklamacji, EuroPark wezwie reklamującego do wskazania sposobu wypłaty odszkodowania lub zwrotu wpłaconej kwoty (przelew na rachunek bankowy, przekaz pocztowy etc.). W przypadku niewskazania sposobu wypłaty, wypłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy, z którego została otrzymana opłata za parkowanie.
 5. e. W razie uznania reklamacji, odszkodowanie lub zwrot wpłaconej kwoty wypłacane jest we wskazany przez Klienta sposób w terminie 30 dni od uznania reklamacji.

17. Zabrania się:

 1. a. palenia lub używania otwartego ognia,
 2. b. wymiany płynów lub oleju, jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania parkingu,
 3. c. spożywania alkoholu,
 4. d. magazynowania paliw w jakiejkolwiek postaci, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie, a także tankowania jakichkolwiek pojazdów,
 5. e. pozostawiania pojazdów z uruchomionym silnikiem,
 6. f. parkowania pojazdów z nieszczelnymi układami,
 7. g. mycia i odkurzania pojazdów, wymiany jakichkolwiek komponentów pojazdu lub uzupełniania lub wymiany płynów,
 8. h. prowadzenia pojazdu bez włączonych świateł mijana,
 9. i. pozostawiania w pojeździe zwierząt lub dzieci bez opieki,
 10. j. prowadzenie na terenie Parkingu jakichkolwiek akcji promocyjnych lub reklamowych bez zgody właściciela Domu Mody Klif.

18. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas korzystania z parkingu. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania EuroPark o wyrządzeniu szkody.

19. Korzystanie z parkingu przez Użytkownika w żadnym wypadku nie może być traktowane jako zawarcie umowy najmu miejsca parkingowego.

20. Pojazd pozostawiony na parkingu powinien być zamknięty, a jego zawartość zabezpieczona. Cenne przedmioty nie powinny znajdować się na widoku. Domu Mody Klif i EuroPark nie odpowiadają za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, jak również nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów mechanicznych chyba, że spowodowane jest to zawinionym działaniem lub zaniechaniem Właściciela Domu Mody Klif lub Europark, a także nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w pojazdach.

21. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich.

22. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązuje maksymalna prędkość poruszania się pojazdów do 20 km/h. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i dróg wewnętrznych obowiązują przepisy ruchu drogowego określone w ustawie z dnia 20 września 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) oraz aktów wykonawczych.

23. Naruszenie warunków Regulaminu spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 95 PLN. W przypadku wywołania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia EuroPark może ponadto usunąć pojazd z terenu parkingu. Koszty usunięcia pojazdu ponosi jego właściciel.

24. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia EuroPark będzie dochodził zapłaty na drodze postępowania sądowego. Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w §7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.06.2014 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2014r., poz. 816), a także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego wynikającymi ze stosownych orzeczeń.

25. Użytkownik odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Właścicielowi Domu Mody Klif, EuroPark lub osobom trzecim, powstałe w związku z korzystaniem z Parkingu przez Użytkownika (w szczególności szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem pojazdu, nieprzestrzeganiem regulaminu, zdarzenia komunikacyjne, zanieczyszczenie powierzchni Parkingu wskutek wycieku z pojazdu płynów.

Terms of Home Concept, Warsaw (in Polish)

Parking przy Al. Jerozolimskich 185 w Warszawie

Obowiązuje od dnia 01 lipca 2018 r.

1. Poprzez wjazd na teren parkingu użytkownik pojazdu zawiera z EuroPark umowę o najem miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa najmu kończy się wraz z wyjazdem pojazdu z parkingu. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu parkingu użytkownik pojazdu nie ma prawa korzystać z parkingu.

2. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów osobowych do 3,5t, dla których uiszczono opłatę za czas parkowania oraz dla pojazdów posiadających specjalne zezwolenie na parkowanie. Klienci Centrum Home Concept nabywają prawo darmowego parkowania po wpisaniu numeru rejestracyjnego samochodu lub innego pojazdu w terminalu znajdującym się na terenie Home Concept. Prawo Klienta Centrum do darmowego parkowania ważne jest przez okres 3 godzin od momentu zarejestrowania przyjazdu w terminalu, nie później jednak niż do chwili zamknięcia Centrum.

3. Cennik i czas najmu miejsca parkingowego umieszczone są na automacie pobierającym opłaty. Automat nie wydaje reszty. Opłatę należy uiścić z góry, niezwłocznie po przybyciu na parking

4. Opłata za parkowanie dotyczy również pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne oraz pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na drogach publicznych.

5. Bilet parkingowy lub karta abonamentowa są ważne tylko dla tego parkingu.

6. W celu umożliwienia dokonania kontroli bilet parkingowy lub karta abonamentowa powinny zostać umieszczone wewnątrz pojazdu za przednią szybą, po lewej stronie, w miejscu widocznym z zewnątrz.

7. Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi jest niedozwolone. Parkowanie na miejscach zarezerwowanych dozwolone jest tylko ze specjalnym zezwoleniem.

8. Zabrania się: 

a. palenia lub używania otwartego ognia,

b. mycia lub odkurzania samochodów,

c. wymiany płynów lub oleju, jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania parkingu.

9. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone EuroPark lub osobom trzecim podczas korzystania z parkingu. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania EuroPark o wyrządzeniu szkody.

10. EuroPark odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników lub zleceniobiorców. EuroPark nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

11. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich. Korzystanie z Parkingu przez podmioty nie posiadające statusu konsumentów odbywa się wyłącznie na własne ryzyko parkującego. Korzystanie z parkingu przez konsumentów odbywa się na zasadach wynikających z przepisów prawa cywilnego.

12. EuroPark zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 95 PLN, w przypadku nienależytego wykonywania umowy najmu przez użytkownika pojazdu w sytuacjach opisanych w pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 oraz 8 niniejszego regulaminu, a dodatkowo w przypadku wywołania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia EuroPark może ponadto usunąć pojazd z terenu parkingu. Koszty usunięcia pojazdu, w tym koszty przechowania ponosi jego właściciel.

13. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia EuroPark będzie dochodził zapłaty na drodze postępowania egzekucyjnego. Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9.11.2015r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2017r., poz. 478), a także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego wynikających ze stosownych orzeczeń.

Terms of McDonald's Bażyńskiego, Gdańsk (in Polish)

Parking przy ul. Bażyńskiego 2 w Gdańsku

Obowiązuje od dnia 01 lipca 2018 r.

1. Zarządcą parkingu jest spółka EuroPark Spz o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8, tel. (22) 300 96 05, e-mail bok@europark.pl (dalej: EuroPark).

2. Korzystanie z parkingu odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Wjazd na teren i rozpoczęcie korzystania z parkingu oznacza akceptację Regulaminu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, użytkownik pojazdu nie ma prawa korzystania z parkingu i musi go niezwłocznie opuścić.

3. Korzystanie z parkingu jest bezpłatnie przez pierwsze 60 minut. Po upływie 60 minut korzystanie z parkingu jest płatne, a opłata wynosi 4 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

4. Niezwłocznie po wjechaniu na parking należy pobrać bilet z parkomatu.

5. Opłatę za korzystanie z parkingu wnosi się gotówką lub przy użyciu karty płatniczej. Parkomat przyjmuje monety o nominałach: 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł. Parkomat nie wydaje reszty.

6. Bilet stanowi dowód uiszczenia opłaty za korzystanie z parkingu, a w przypadku określonym w punkcie 3, potwierdza brak obowiązku wniesienia opłaty.

7. Bilet jest ważny wyłącznie dla pojazdu, którego numer rejestracyjny zawiera.

8. Bilet jest ważny wyłącznie na obszarze parkingu, na którym został wydany.

9. W celu umożliwienia dokonania kontroli bilet należy umieścić wewnątrz pojazdu za przednią szybą, po lewej stronie, w miejscu widocznym z zewnątrz.

10. Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi jest niedozwolone.

11. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich.

12. Naruszenie punktów 3, 4, 7, 8, 9 lub 10 Regulaminu spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 95 PLN. Dodatkowo, w przypadku wywołania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia, EuroPark może usunąć pojazd z terenu parkingu. Koszty usunięcia pojazdu, w tym koszty jego przechowania, ponosi jego właściciel.

13. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w terminie 2 tygodni od daty jej naliczenia, EuroPark będzie dochodził zapłaty na drodze postępowania sądowego. Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w §7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09.11.2015 r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 478), a także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego wynikających ze stosownych orzeczeń.

14. Reklamacje i pytania należy zgłaszać za pomocą formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie internetowej EuroPark: reklamacje.europark.pl.

Terms of Decathlon, Piaseczno (in Polish)

Parking przy Decathlonie w Piasecznie

Obowiązuje od dnia 01 lipca 2018 r.

1.  Zarządcą Parkingu jest spółka EuroPark Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Tytusa Chałubińskiego 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 311556, NIP: 951-226-38-13

2. Poprzez wjazd na teren parkingu użytkownik pojazdu zawiera z EuroPark umowę o korzystanie z miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa kończy się wraz z wyjazdem pojazdu z parkingu. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu parkingu użytkownik pojazdu nie ma prawa korzystać z parkingu.

3. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla pojazdów, dla których uiszczono opłatę za czas parkowania oraz dla pojazdów posiadających specjalne zezwolenie na parkowanie. Klienci Sklepu Decathlon mają prawo darmowego parkowania na czas dokonywania zakupów w Sklepie Decathlon w godzinach otwarcia sklepu. Prawo Klienta Sklepu Decathlon do darmowego parkowania ważne jest przez okres 3 godzin od momentu przyjazdu na parking, nie później jednak niż do chwili zamknięcia Sklepu.

4. W celu umożliwienia dokonania kontroli dowód uiszczenia opłaty za parkowanie - karta abonamentowa powinny zostać umieszczone wewnątrz pojazdu za przednią szybą, po lewej stronie, w miejscu widocznym z zewnątrz.

5. Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi jest niedozwolone. Parkowanie na miejscach zarezerwowanych dozwolone jest tylko ze specjalnym zezwoleniem.

6. Zabrania się:

a. palenia lub używania otwartego ognia,

b. mycia lub odkurzania samochodów,

c. wymiany płynów lub oleju, jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania parkingu.

7. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone EuroPark lub osobom trzecim podczas korzystania z parkingu. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania EuroPark o wyrządzeniu szkody.

8. EuroPark odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników lub zleceniobiorców. EuroPark nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

9. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich. Korzystanie z Parkingu przez podmioty nie posiadające statusu konsumentów odbywa się wyłącznie na własne ryzyko parkującego. Korzystanie z parkingu przez konsumentów odbywa się na zasadach wynikających z przepisów prawa cywilnego.

10. EuroPark zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 80 PLN, w przypadku nienależytego wykonywania umowy najmu przez użytkownika pojazdu w sytuacjach opisanych w pkt. 2, 3, 4, 5 oraz 6 niniejszego regulaminu, a dodatkowo w przypadku wywołania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia EuroPark może ponadto usunąć pojazd z terenu parkingu. Koszty usunięcia pojazdu, w tym koszty przechowania ponosi jego właściciel.

11. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia EuroPark będzie dochodził zapłaty na drodze postępowania egzekucyjnego. Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i z dnia 9.11.2015r. r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2017r., poz. 478), a także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego wynikających ze stosownych orzeczeń.

12. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie obowiązują postanowienia Regulaminu Parkingu Sklepu Decathlon.

Terms of DL Center Point, Częstochowa (in Polish)

Parking przy ul. Jagiellońskiej 1 w Częstochowie

Obowiązuje od dnia 01 lipca 2018 r.

1. Poprzez wjazd na teren parkingu użytkownik pojazdu zawiera z EuroPark umowę o najem miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa najmu kończy się wraz z wyjazdem pojazdu z parkingu. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu parkingu użytkownik pojazdu nie ma prawa korzystać z parkingu.

2. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów osobowych do 3,5t, których użytkownicy zapłacili opłatę za najem miejsca parkingowego oraz dla pojazdów posiadających specjalne zezwolenie na parkowanie na terenie parkingu. Klienci parkingu nabywają prawo darmowego parkowania po wpisaniu numeru rejestracyjnego samochodu w info-kiosku lub po pobraniu darmowego biletu z parkomatu. Prawo do darmowego parkowania ważne jest przez okres 60 minut od momentu pobrania darmowego biletu z parkomatu.

3. Cennik i czas najmu miejsca parkingowego umieszczone są na automacie pobierającym opłaty. Automat nie wydaje reszty. Opłatę należy uiścić z góry, niezwłocznie po przybyciu na parking

4. Opłata za parkowanie dotyczy również pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne oraz pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na drogach publicznych.

5. Bilet parkingowy lub karta abonamentowa są ważne tylko dla tego parkingu.

6. W celu umożliwienia dokonania kontroli bilet parkingowy lub karta abonamentowa powinny zostać umieszczone wewnątrz pojazdu za przednią szybą, po lewej stronie, w miejscu widocznym z zewnątrz.

7. Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi jest niedozwolone. Parkowanie na miejscach zarezerwowanych dozwolone jest tylko ze specjalnym zezwoleniem.

8. Zabrania się:

 • palenia lub używania otwartego ognia,
 • mycia lub odkurzania samochodów,
 • wymiany płynów lub oleju, jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania parkingu.

9. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone EuroPark lub osobom trzecim podczas korzystania z parkingu. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania EuroPark o wyrządzeniu szkody.

10. EuroPark odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników lub zleceniobiorców. EuroPark nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

11. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich. Korzystanie z Parkingu przez podmioty nie posiadające statusu konsumentów odbywa się wyłącznie na własne ryzyko parkującego. Korzystanie z parkingu przez konsumentów odbywa się na zasadach wynikających z przepisów prawa cywilnego.

12. EuroPark zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 95 PLN, w przypadku nienależytego wykonywania umowy najmu przez użytkownika pojazdu w sytuacjach opisanych w pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 oraz 8 niniejszego regulaminu, a dodatkowo w przypadku wywołania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia EuroPark może ponadto usunąć pojazdu z terenu parkingu. Koszty usunięcia pojazdu, a w tym koszty przechowania ponosi jego właściciel.

13. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia EuroPark będzie dochodził zapłaty na drodze postępowania egzekucyjnego. Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9.11.2015r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2017r. poz. 478) a także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Terms of Galeria Dekada, Nowy Targ (in Polish)

Parking przy ul. Kilińskiego 20 w Nowym Targu

Obowiązuje od dnia 1 lipca 2018 r.

1. Poprzez wjazd na teren parkingu użytkownik pojazdu zawiera z EuroPark umowę o najem miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa najmu kończy się wraz z wyjazdem pojazdu z parkingu. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu parkingu użytkownik pojazdu nie ma prawa korzystać z parkingu.

2. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów osobowych do 3,5t, których użytkownicy zapłacili opłatę za najem miejsca parkingowego oraz dla pojazdów posiadających specjalne zezwolenie na parkowanie na terenie parkingu. Klienci parkingu   nabywają prawo darmowego parkowania  po pobraniu darmowego biletu z parkomatu. Prawo   do darmowego parkowania ważne jest przez okres 60 minut od momentu  pobraniu darmowego biletu z parkomatu.

3. Cennik i czas najmu miejsca parkingowego umieszczone są na automacie pobierającym opłaty. Automat nie wydaje reszty. Opłatę należy uiścić z góry, niezwłocznie po przybyciu na parking

4. Opłata za parkowanie dotyczy również pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne oraz pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na drogach publicznych.

5. Bilet parkingowy lub karta abonamentowa są ważne tylko dla tego parkingu.

6. W celu umożliwienia dokonania kontroli bilet parkingowy lub karta abonamentowa powinny zostać umieszczone wewnątrz pojazdu za przednią szybą, po lewej stronie, w miejscu widocznym z zewnątrz.

7. Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi jest niedozwolone. Parkowanie na miejscach zarezerwowanych dozwolone jest tylko ze specjalnym zezwoleniem.

8. Zabrania się:

 • palenia lub używania otwartego ognia,
 • mycia lub odkurzania samochodów,
 • wymiany płynów lub oleju, jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania parkingu.

9. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone EuroPark lub osobom trzecim podczas korzystania z parkingu. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania EuroPark o wyrządzeniu szkody.

10. EuroPark odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników lub zleceniobiorców. EuroPark nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

11. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich. Korzystanie z Parkingu przez podmioty nie posiadające statusu konsumentów odbywa się wyłącznie na własne ryzyko parkującego. Korzystanie z parkingu przez konsumentów odbywa się na zasadach wynikających z przepisów prawa cywilnego.

12. EuroPark zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 95 PLN, w przypadku nienależytego wykonywania umowy najmu przez użytkownika pojazdu w sytuacjach opisanych w pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 oraz 8 niniejszego regulaminu, a dodatkowow przypadku wywołania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia EuroPark może ponadto usunąć pojazdu z terenu parkingu. Koszty usunięcia pojazdu, w tym koszty przechowania ponosi jego właściciel.

13. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia EuroPark będzie dochodził zapłaty na drodze postępowania egzekucyjnego. Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9.11.2015r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2017r. poz. 478)a także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Terms of CH Ferio Wawer, Warsaw (in Polish)

Parking przy ul. Szpotańskiego 4 w Warszawie

Obowiązuje od dnia 01 czerwca 2018 r.

1. Poprzez wjazd na teren parkingu użytkownik pojazdu zawiera z EuroPark umowę o najem miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa najmu kończy się wraz z wyjazdem pojazdu z parkingu. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu parkingu użytkownik pojazdu nie ma prawa korzystać z parkingu.

2. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów osobowych do 3,5t, których użytkownicy zapłacili opłatę za najem miejsca parkingowego oraz dla pojazdów posiadających specjalne zezwolenie na parkowanie na terenie parkingu.

3. Cennik i czas najmu miejsca parkingowego umieszczone są na automacie pobierającym opłaty. Automat nie wydaje reszty. Opłatę należy uiścić z góry, niezwłocznie po przybyciu na parking

4. Opłata za parkowanie dotyczy również pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne oraz pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na drogach publicznych.

5. Bilet parkingowy lub karta abonamentowa są ważne tylko dla tego parkingu.

6. W celu umożliwienia dokonania kontroli bilet parkingowy lub karta abonamentowa powinny zostać umieszczone wewnątrz pojazdu za przednią szybą, po lewej stronie, w miejscu widocznym z zewnątrz.

7. Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi jest niedozwolone. Parkowanie na miejscach zarezerwowanych dozwolone jest tylko ze specjalnym zezwoleniem.

8. Zabrania się:

 • palenia lub używania otwartego ognia,
 • mycia lub odkurzania samochodów,
 • wymiany płynów lub oleju, jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania parkingu.

9. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone EuroPark lub osobom trzecim podczas korzystania z parkingu. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania EuroPark o wyrządzeniu szkody.

10. EuroPark odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników lub zleceniobiorców. EuroPark nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

11. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich. Korzystanie z Parkingu przez podmioty nie posiadające statusu konsumentów odbywa się wyłącznie na własne ryzyko parkującego. Korzystanie z parkingu przez konsumentów odbywa się na zasadach wynikających z przepisów prawa cywilnego.

12. EuroPark zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 80 PLN, w przypadku nienależytego wykonywania umowy najmu przez użytkownika pojazdu w sytuacjach opisanych w pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 oraz 8 niniejszego regulaminu, a dodatkowow przypadku wywołania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia EuroPark może ponadto usunąć pojazdu z terenu parkingu. Koszty usunięcia pojazdu, w tym koszty przechowania ponosi jego właściciel.

13. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia EuroPark będzie dochodził zapłaty na drodze postępowania egzekucyjnego. Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9.11.2015r w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2017r. poz. 478) a także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego. 

Terms of Galeria Lublin, Lublin (in Polish)

Parking przy ul. Jana Pawla II 21 w Lublinie

Obowiązuje od dnia 30 listopada 2017 r.

1. Poprzez wjazd na teren parkingu użytkownik pojazdu zawiera z EuroPark umowę o najem miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa najmu kończy się wraz z wyjazdem pojazdu z parkingu. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu parkingu użytkownik pojazdu nie ma prawa korzystać z parkingu.

2. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla pojazdów, których użytkownicy zapłacili opłatę za najem miejsca parkingowego oraz dla pojazdów posiadających specjalne zezwolenie na parkowanie na terenie parkingu. Klienci parkingu nabywają prawo darmowego parkowania po pobraniu darmowego biletu z parkomatu. Prawo do darmowego parkowania ważne jest przez okres 60 minut od momentu pobraniu darmowego biletu z parkomatu.

3. Cennik i czas najmu miejsca parkingowego umieszczone są na automacie pobierającym opłaty. Automat nie wydaje reszty. Opłatę należy uiścić z góry, niezwłocznie po przybyciu na parking.

4. Opłata za parkowanie dotyczy również pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne oraz pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na drogach publicznych.

5. Dowód uiszczenia opłaty za parkowanie lub karta abonamentowa są ważne tylko dla tego parkingu.

6. W celu umożliwienia dokonania kontroli dowód uiszczenia opłaty za parkowanie lub karta abonamentowa powinny zostać umieszczone wewnątrz pojazdu za przednią szybą, po lewej stronie, w miejscu widocznym z zewnątrz.

7. Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi jest niedozwolone. Parkowanie na miejscach zarezerwowanych dozwolone jest tylko ze specjalnym zezwoleniem.

8. Zabrania się: - palenia lub używania otwartego ognia, - mycia lub odkurzania samochodów, - wymiany płynów lub oleju, jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania parkingu.

9. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone EuroPark lub osobom trzecim podczas korzystania z parkingu. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania EuroPark o wyrządzeniu szkody.

10. EuroPark odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników lub zleceniobiorców. EuroPark nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

11. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich.

12. Naruszenie warunków Regulaminu spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 95 PLN. W przypadku wywołania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia EuroPark może ponadto usunąć pojazdu z terenu parkingu. Koszty usunięcia pojazdu ponosi jego właściciel. 

13. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia EuroPark będzie dochodził zapłaty na drodze postępowania egzekucyjnego. Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w §7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.06.2014r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2014r. poz. 816)a także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego. 

Terms of CH Oliwa, Gdańsk (in Polish)

Parking przy Al. Grunwaldzkiej 309 w Gdańsku

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2017 r.

1. Poprzez wjazd na teren parkingu użytkownik pojazdu zawiera z EuroPark umowę o najem miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa najmu kończy się wraz z wyjazdem pojazdu z parkingu. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu parkingu użytkownik pojazdu nie ma prawa korzystać z parkingu.

2. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla pojazdów, których użytkownicy zapłacili opłatę za najem miejsca parkingowego oraz dla pojazdów posiadających specjalne zezwolenie na parkowanie na terenie parkingu. Klienci parkingu nabywają prawo darmowego parkowania po pobraniu darmowego biletu z parkomatu. Prawo do darmowego parkowania ważne jest przez okres 120 minut od momentu pobraniu darmowego biletu z parkomatu.

3. Cennik i czas najmu miejsca parkingowego umieszczone są na automacie pobierającym opłaty. Automat nie wydaje reszty. Opłatę należy uiścić z góry, niezwłocznie po przybyciu na parking.

4. Opłata za parkowanie dotyczy również pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne oraz pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na drogach publicznych.

5. Dowód uiszczenia opłaty za parkowanie lub karta abonamentowa są ważne tylko dla tego parkingu.

6. W celu umożliwienia dokonania kontroli dowód uiszczenia opłaty za parkowanie lub karta abonamentowa powinny zostać umieszczone wewnątrz pojazdu za przednią szybą, po lewej stronie, w miejscu widocznym z zewnątrz.

7. Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi jest niedozwolone. Parkowanie na miejscach zarezerwowanych dozwolone jest tylko ze specjalnym zezwoleniem.

8. Zabrania się: - palenia lub używania otwartego ognia, - mycia lub odkurzania samochodów, - wymiany płynów lub oleju, jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania parkingu.

9. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone EuroPark lub osobom trzecim podczas korzystania z parkingu. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania EuroPark o wyrządzeniu szkody.

10. EuroPark odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników lub zleceniobiorców. EuroPark nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

11. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich.

12. Naruszenie warunków Regulaminu spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 95 PLN. W przypadku wywołania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia EuroPark może ponadto usunąć pojazdu z terenu parkingu. Koszty usunięcia pojazdu ponosi jego właściciel. 

13. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia EuroPark będzie dochodził zapłaty na drodze postępowania egzekucyjnego. Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w §7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.06.2014r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2014r. poz. 816)a także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego. 

Terms of Galeria Dekada, Kraków (in Polish)

Parking przy ul. Stojałowskiego 12 w Krakowie

Obowiązuje od dnia 1 lipca 2018 r.

1. Poprzez wjazd na teren parkingu użytkownik pojazdu zawiera z EuroPark umowę o najem miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa najmu kończy się wraz z wyjazdem pojazdu z parkingu. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu parkingu użytkownik pojazdu nie ma prawa korzystać z parkingu.

2. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów osobowych do 3,5t, których użytkownicy zapłacili opłatę za najem miejsca parkingowego oraz dla pojazdów posiadających specjalne zezwolenie na parkowanie na terenie parkingu. Klienci parkingu nabywają prawo darmowego parkowania  po pobraniu darmowego biletu z parkomatu. Prawo do darmowego parkowania ważne jest przez okres 90 minut od momentu  pobraniu darmowego biletu z parkomatu.

3. Cennik i czas najmu miejsca parkingowego umieszczone są na automacie pobierającym opłaty. Automat nie wydaje reszty. Opłatę należy uiścić z góry, niezwłocznie po przybyciu na parking.

4. Opłata za parkowanie dotyczy również pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne oraz pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na drogach publicznych.

5. Bilet parkingowy lub karta abonamentowa są ważne tylko dla tego parkingu.

6. W celu umożliwienia dokonania kontroli bilet parkingowy lub karta abonamentowa powinny zostać umieszczone wewnątrz pojazdu za przednią szybą, po lewej stronie, w miejscu widocznym z zewnątrz.

7. Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi jest niedozwolone. Parkowanie na miejscach zarezerwowanych dozwolone jest tylko ze specjalnym zezwoleniem.

8. Zabrania się:

 • palenia lub używania otwartego ognia,
 • mycia lub odkurzania samochodów,
 • wymiany płynów lub oleju, jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania parkingu.

9. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone EuroPark lub osobom trzecim podczas korzystania z parkingu. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania EuroPark o wyrządzeniu szkody.

10. EuroPark odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników lub zleceniobiorców. EuroPark nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

11. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich. Korzystanie z Parkingu przez podmioty nie posiadające statusu konsumentów odbywa się wyłącznie na własne ryzyko parkującego. Korzystanie z parkingu przez konsumentów odbywa się na zasadach wynikających z przepisów prawa cywilnego.

12. EuroPark zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 95 PLN, w przypadku nienależytego wykonywania umowy najmu przez użytkownika pojazdu w sytuacjach opisanych w pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 oraz 8 niniejszego regulaminu, a dodatkowow przypadku wywołania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia EuroPark może ponadto usunąć pojazdu z terenu parkingu. Koszty usunięcia pojazdu, w tym koszty przechowania ponosi jego właściciel.

13. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia EuroPark będzie dochodził zapłaty na drodze postępowania egzekucyjnego. Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9.11.2015r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2017r. poz. 478), a także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Terms of Galeria Dekada, Myślenice (in Polish)

Parking przy ul.  Słonecznej 2D w Myślenicach

Obowiązuje od dnia 1 lipca 2018 r.

1. Poprzez wjazd na teren parkingu użytkownik pojazdu zawiera z EuroPark umowę o najem miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa najmu kończy się wraz z wyjazdem pojazdu z parkingu. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu parkingu użytkownik pojazdu nie ma prawa korzystać z parkingu.

2. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów osobowych do 3,5t, których użytkownicy zapłacili opłatę za najem miejsca parkingowego oraz dla pojazdów posiadających specjalne zezwolenie na parkowanie na terenie parkingu. Klienci parkingu nabywają prawo darmowego parkowania po pobraniu darmowego biletu z parkomatu. Prawo do darmowego parkowania ważne jest przez okres 90 minut od momentu  pobraniu darmowego biletu z parkomatu.

3. Cennik i czas najmu miejsca parkingowego umieszczone są na automacie pobierającym opłaty. Automat nie wydaje reszty. Opłatę należy uiścić z góry, niezwłocznie po przybyciu na parking.

4. Opłata za parkowanie dotyczy również pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne oraz pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na drogach publicznych.

5. Bilet parkingowy lub karta abonamentowa są ważne tylko dla tego parkingu.

6. W celu umożliwienia dokonania kontroli bilet parkingowy lub karta abonamentowa powinny zostać umieszczone wewnątrz pojazdu za przednią szybą, po lewej stronie, w miejscu widocznym z zewnątrz.

7. Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi jest niedozwolone. Parkowanie na miejscach zarezerwowanych dozwolone jest tylko ze specjalnym zezwoleniem.

8. Zabrania się:

 • palenia lub używania otwartego ognia,
 • mycia lub odkurzania samochodów,
 • wymiany płynów lub oleju, jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania parkingu.

9. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone EuroPark lub osobom trzecim podczas korzystania z parkingu. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania EuroPark o wyrządzeniu szkody.

10. EuroPark odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników lub zleceniobiorców. EuroPark nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

11. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich. Korzystanie z Parkingu przez podmioty nie posiadające statusu konsumentów odbywa się wyłącznie na własne ryzyko parkującego. Korzystanie z parkingu przez konsumentów odbywa się na zasadach wynikających z przepisów prawa cywilnego.

12. EuroPark zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 95 PLN, w przypadku nienależytego wykonywania umowy najmu przez użytkownika pojazdu w sytuacjach opisanych w pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 oraz 8 niniejszego regulaminu, a dodatkowow przypadku wywołania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia EuroPark może ponadto usunąć pojazdu z terenu parkingu. Koszty usunięcia pojazdu, w tym koszty przechowania ponosi jego właściciel.

13. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia EuroPark będzie dochodził zapłaty na drodze postępowania egzekucyjnego. Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9.11.2015r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2017r. poz. 478)a także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Terms of Aldi, Gliwice and Wałbrzych (in Polish)

Parkingi przy ul.  Strzody 1 w Gliwicach oraz Wysockiego 5 w Wałbrzychu

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.

1. Poprzez wjazd na teren parkingu użytkownik pojazdu zawiera z EuroPark umowę o najem miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa najmu kończy się wraz  z wyjazdem pojazdu z parkingu. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu parkingu użytkownik pojazdu nie ma prawa korzystać z parkingu.

2. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla pojazdów, których użytkownicy zapłacili opłatę za najem miejsca parkingowego oraz dla pojazdów posiadających specjalne zezwolenie na parkowanie na terenie parkingu. Klienci parkingu nabywają prawo darmowego parkowania po wpisaniu numeru rejestracyjnego samochodu lub po pobraniu darmowego biletu z parkomatu. Prawo do darmowego parkowania ważne jest przez okres 60 minut od momentu pobrania darmowego biletu z parkomatu.

3. Cennik i czas najmu miejsca parkingowego umieszczone są na automacie pobierającym opłaty. Automat nie wydaje reszty. Opłatę należy uiścić z góry, niezwłocznie po przybyciu na parking

4. Opłata za parkowanie dotyczy również pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne oraz pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na drogach publicznych.

5. Dowód uiszczenia opłaty za parkowanie lub karta abonamentowa są ważne tylko dla tego parkingu.

6. W celu umożliwienia dokonania kontroli dowód uiszczenia opłaty za parkowanie lub karta abonamentowa powinny zostać umieszczone wewnątrz pojazdu za przednią szybą, po lewej stronie, w miejscu widocznym z zewnątrz.

7. Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi jest niedozwolone. Parkowanie na miejscach zarezerwowanych dozwolone jest tylko ze specjalnym zezwoleniem.

8. Zabrania się:

 • palenia lub używania otwartego ognia,
 • mycia lub odkurzania samochodów,
 • wymiany płynów lub oleju, jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania parkingu.

9. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone EuroPark lub osobom trzecim podczas korzystania z parkingu. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania EuroPark o wyrządzeniu szkody.

10. EuroPark odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników lub zleceniobiorców. EuroPark nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

11. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich. Korzystanie z Parkingu przez podmioty nie posiadające statusu konsumentów odbywa się wyłącznie na własne ryzyko parkującego. Korzystanie z parkingu przez konsumentów odbywa się na zasadach wynikających z przepisów prawa cywilnego.

12. EuroPark zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 70 PLN, w przypadku nienależytego wykonywania umowy najmu przez użytkownika pojazdu w sytuacjach opisanych w pkt.2,4,6,7, 8 niniejszego regulaminu, a dodatkowo w przypadku wywołania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia ludzkiego może ponadto usunąć pojazd z terenu parkingu. Koszty usunięcia pojazdu, w tym koszty przechowania,  ponosi jego właściciel.

13. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia EuroPark będzie dochodził zapłaty na drodze postępowania egzekucyjnego. Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w §3 ust.1  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9.11.2015r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2017r. poz. 478) a także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego

Terms of Społem, Wodzisław Śląski (in Polish)

Parking przy ul.  26 marca 94A w Wodzisławiu Śląskim

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.

1. Poprzez wjazd na teren parkingu użytkownik pojazdu zawiera z EuroPark umowę o najem miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa najmu kończy się wraz
z wyjazdem pojazdu z parkingu. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu parkingu użytkownik pojazdu nie ma prawa korzystać z parkingu.

2. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów osobowych do 3,5t, których użytkownicy zapłacili opłatę za najem miejsca parkingowego oraz dla pojazdów posiadających specjalne zezwolenie na parkowanie na terenie parkingu. Klienci parkingu nabywają prawo darmowego parkowania po pobraniu darmowego biletu z parkomatu. Prawo do darmowego parkowania ważne jest przez okres 60 minut od momentu pobrania darmowego biletu z parkomatu.

3. Cennik i czas najmu miejsca parkingowego umieszczone są na automacie pobierającym opłaty. Automat nie wydaje reszty. Opłatę należy uiścić z góry, niezwłocznie po przybyciu na parking.

4. Opłata za drugą i każdą następną rozpoczętą godziną za parkowanie dotyczy również pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne oraz pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na drogach publicznych.

5. Pobrane bilety z parkomatu lub karty abonamentowe są ważne tylko dla tego parkingu.

6. W celu umożliwienia dokonania kontroli dowód uiszczenia opłaty za parkowanie lub karta abonamentowa powinny zostać umieszczone wewnątrz pojazdu za przednią szybą, po lewej stronie, w miejscu widocznym
z zewnątrz.

7. Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi jest niedozwolone. Parkowanie na miejscach zarezerwowanych dozwolone jest tylko ze specjalnym zezwoleniem.

8. Zabrania się:

 • palenia lub używania otwartego ognia,
 • mycia lub odkurzania samochodów,
 • wymiany płynów lub oleju, jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania parkingu.

9. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone EuroPark lub osobom trzecim podczas korzystania z parkingu. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania EuroPark o wyrządzeniu szkody.

10. EuroPark odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników lub zleceniobiorców. EuroPark nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

11. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich. Korzystanie z Parkingu przez podmioty nie posiadające statusu konsumentów odbywa się wyłącznie na własne ryzyko parkującego. Korzystanie z parkingu przez konsumentów odbywa się na zasadach wynikających z przepisów prawa cywilnego.

12. EuroPark zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 95 PLN, w przypadku nienależytego wykonywania umowy najmu przez użytkownika pojazdu w sytuacjach opisanych w pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 oraz 8 niniejszego regulaminu, adodatkowo w  przypadku wywołania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia EuroPark może ponadto usunąć pojazdu z terenu parkingu. Koszty usunięcia pojazdu, w tym przechowania ponosi jego właściciel.

13. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia EuroPark będzie dochodził zapłaty na drodze postępowania egzekucyjnego. Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w §3 ust. 1  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9.11.2015r.. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2017r. poz. 478) a także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego

Terms of Stokrotka, Puławy (in Polish)

Parking przy ul.  Słowackiego 2, Puławy

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 r.

1. Poprzez wjazd na teren parkingu użytkownik pojazdu zawiera z EuroPark umowę o najem miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa najmu kończy się wraz z wyjazdem pojazdu z parkingu. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu parkingu użytkownik pojazdu nie ma prawa korzystać z parkingu.

2. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów osobowych do 3,5t, których użytkownicy zapłacili opłatę za najem miejsca parkingowego oraz dla pojazdów posiadających specjalne zezwolenie na parkowanie na terenie parkingu. Klienci parkingu nabywają prawo darmowego parkowania po pobraniu darmowego biletu z parkomatu. Prawo do darmowego parkowania ważne jest przez okres 60 minut od momentu pobrania darmowego biletu z parkomatu.

3. Cennik i czas najmu miejsca parkingowego umieszczone są na automacie pobierającym opłaty. Automat nie wydaje reszty. Opłatę należy uiścić z góry, niezwłocznie po przybyciu na parking

4. Opłata za parkowanie dotyczy również pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne oraz pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na drogach publicznych.

5. Bilet parkingowy lub karta abonamentowa są ważne tylko dla tego parkingu.

6. W celu umożliwienia dokonania kontroli bilet parkingowy lub karta abonamentowa powinny zostać umieszczone wewnątrz pojazdu za przednią szybą, po lewej stronie, w miejscu widocznym z zewnątrz.

7. Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi jest niedozwolone. Parkowanie na miejscach zarezerwowanych dozwolone jest tylko ze specjalnym zezwoleniem.

8. Zabrania się:

 • palenia lub używania otwartego ognia,
 • mycia lub odkurzania samochodów,
 • wymiany płynów lub oleju, jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania parkingu.

9. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone EuroPark lub osobom trzecim podczas korzystania z parkingu. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania EuroPark o wyrządzeniu szkody.

10. EuroPark odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników lub zleceniobiorców. EuroPark nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

11. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich. Korzystanie z Parkingu przez podmioty nie posiadające statusu konsumentów odbywa się wyłącznie na własne ryzyko parkującego. Korzystanie z parkingu przez konsumentów odbywa się na zasadach wynikających z przepisów prawa cywilnego

12. EuroPark zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 70 PLN, w przypadku nienależytego wykonywania umowy najmu przez użytkownika pojazdu w sytuacjach opisanych w pkt. 2, 3, 4, 6, 7 oraz 8 niniejszego regulaminu, a dodatkowo w przypadku wywołania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia ludzkiego może ponadto usunąć pojazd z terenu parkingu. Koszty usunięcia pojazdu, w tym koszty przechowania, ponosi jego właściciel.

13. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia EuroPark będzie dochodził zapłaty na drodze postępowania egzekucyjnego. Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w §3 ust.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9.11.2015r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2017r. poz. 478) a także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Terms of Biedronka, Olsztyn (in Polish)

Parkingi przy ul. Bartąska 1, Sielskiej 12 i Jarockiej 84 w Olsztynie

Obowiązuje od dnia 1 lipca 2018 r.

1. Poprzez wjazd na teren parkingu użytkownik pojazdu zawiera z EuroPark umowę o najem miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa najmu kończy się wraz z wyjazdem pojazdu z parkingu. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu parkingu użytkownik pojazdu nie ma prawa korzystać z parkingu.

2. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla pojazdów, których użytkownicy zapłacili opłatę za najem miejsca parkingowego oraz dla pojazdów posiadających specjalne zezwolenie na parkowanie na terenie parkingu.

3. Cennik i czas najmu miejsca parkingowego umieszczone są na automacie pobierającym opłaty. Automat nie wydaje reszty. Opłatę należy uiścić z góry, niezwłocznie po przybyciu na parking

4. Opłata za parkowanie dotyczy również pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne oraz pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na drogach publicznych.

5. Bilet parkingowy lub karta abonamentowa są ważne tylko dla tego parkingu.

6. W celu umożliwienia dokonania kontroli bilet parkingowy lub karta abonamentowa powinny zostać umieszczone wewnątrz pojazdu za przednią szybą, po lewej stronie, w miejscu widocznym z zewnątrz.

7. Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi jest niedozwolone. Parkowanie na miejscach zarezerwowanych dozwolone jest tylko ze specjalnym zezwoleniem.

8. Zabrania się:

 • palenia lub używania otwartego ognia,
 • mycia lub odkurzania samochodów,
 • wymiany płynów lub oleju, jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania parkingu.

9. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone EuroPark lub osobom trzecim podczas korzystania z parkingu. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania EuroPark o wyrządzeniu szkody.

10. EuroPark odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników lub zleceniobiorców. EuroPark nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

11. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich. Korzystanie z Parkingu przez podmioty nie posiadające statusu konsumentów odbywa się wyłącznie na własne ryzyko parkującego. Korzystanie z parkingu przez konsumentów odbywa się na zasadach wynikających z przepisów prawa cywilnego.

12. EuroPark zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 95 PLN, w przypadku nienależytego wykonywania umowy najmu przez użytkownika pojazdu w sytuacjach opisanych w pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 oraz 8 niniejszego regulaminu, a dodatkowo w przypadku wywołania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia EuroPark może ponadto usunąć pojazdu z terenu parkingu. Koszty usunięcia pojazdu, w tym koszty przechowania ponosi jego właściciel.

13. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia EuroPark będzie dochodził zapłaty na drodze postępowania egzekucyjnego. Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9.11.2015r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2017r. poz. 478)a także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Terms of Biedronka, Wejherowo (in Polish)

Parking przy ul. Sobieskiego 241 w Wejherowie

Obowiązuje od dnia 1 lipca 2018 r.

1. Poprzez wjazd na teren parkingu użytkownik pojazdu zawiera z EuroPark umowę o najem miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa najmu kończy się wraz z wyjazdem pojazdu z parkingu. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu parkingu użytkownik pojazdu nie ma prawa korzystać z parkingu.

2. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla pojazdów, których użytkownicy zapłacili opłatę za najem miejsca parkingowego oraz dla pojazdów posiadających specjalne zezwolenie na parkowanie na terenie parkingu.

3. Cennik i czas najmu miejsca parkingowego umieszczone są na automacie pobierającym opłaty. Automat nie wydaje reszty. Opłatę należy uiścić z góry, niezwłocznie po przybyciu na parking

4. Opłata za parkowanie dotyczy również pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne oraz pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na drogach publicznych.

5. Bilet parkingowy lub karta abonamentowa są ważne tylko dla tego parkingu.

6. W celu umożliwienia dokonania kontroli bilet parkingowy lub karta abonamentowa powinny zostać umieszczone wewnątrz pojazdu za przednią szybą, po lewej stronie, w miejscu widocznym z zewnątrz.

7. Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi jest niedozwolone. Parkowanie na miejscach zarezerwowanych dozwolone jest tylko ze specjalnym zezwoleniem.

8. Zabrania się:

 • palenia lub używania otwartego ognia,
 • mycia lub odkurzania samochodów,
 • wymiany płynów lub oleju, jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania parkingu.

9. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone EuroPark lub osobom trzecim podczas korzystania z parkingu. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania EuroPark o wyrządzeniu szkody.

10. EuroPark odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników lub zleceniobiorców. EuroPark nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

11. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich. Korzystanie z Parkingu przez podmioty nie posiadające statusu konsumentów odbywa się wyłącznie na własne ryzyko parkującego. Korzystanie z parkingu przez konsumentów odbywa się na zasadach wynikających z przepisów prawa cywilnego.

12. EuroPark zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 95 PLN, w przypadku nienależytego wykonywania umowy najmu przez użytkownika pojazdu w sytuacjach opisanych w pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 oraz 8 niniejszego regulaminu, a dodatkowo w przypadku wywołania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia EuroPark może ponadto usunąć pojazdu z terenu parkingu. Koszty usunięcia pojazdu, w tym koszty przechowania ponosi jego właściciel.

13. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia EuroPark będzie dochodził zapłaty na drodze postępowania egzekucyjnego. Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9.11.2015r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2017r. poz. 478)a także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Terms of Biedronka, Toruń (in Polish)

Parking przy ul. Żwirki i Wigury 86a w Toruniu 

Obowiązuje od dnia 1 lipca 2018 r.

1. Poprzez wjazd na teren parkingu użytkownik pojazdu zawiera z EuroPark umowę o najem miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa najmu kończy się wraz z wyjazdem pojazdu z parkingu. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu parkingu użytkownik pojazdu nie ma prawa korzystać z parkingu.

2. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla pojazdów, których użytkownicy zapłacili opłatę za najem miejsca parkingowego oraz dla pojazdów posiadających specjalne zezwolenie na parkowanie na terenie parkingu.

3. Cennik i czas najmu miejsca parkingowego umieszczone są na automacie pobierającym opłaty. Automat nie wydaje reszty. Opłatę należy uiścić z góry, niezwłocznie po przybyciu na parking

4. Opłata za parkowanie dotyczy również pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne oraz pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na drogach publicznych.

5. Bilet parkingowy lub karta abonamentowa są ważne tylko dla tego parkingu.

6. W celu umożliwienia dokonania kontroli bilet parkingowy lub karta abonamentowa powinny zostać umieszczone wewnątrz pojazdu za przednią szybą, po lewej stronie, w miejscu widocznym z zewnątrz.

7. Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi jest niedozwolone. Parkowanie na miejscach zarezerwowanych dozwolone jest tylko ze specjalnym zezwoleniem.

8. Zabrania się:

 • palenia lub używania otwartego ognia,
 • mycia lub odkurzania samochodów,
 • wymiany płynów lub oleju, jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania parkingu.

9. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone EuroPark lub osobom trzecim podczas korzystania z parkingu. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania EuroPark o wyrządzeniu szkody.

10. EuroPark odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników lub zleceniobiorców. EuroPark nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

11. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich. Korzystanie z Parkingu przez podmioty nie posiadające statusu konsumentów odbywa się wyłącznie na własne ryzyko parkującego. Korzystanie z parkingu przez konsumentów odbywa się na zasadach wynikających z przepisów prawa cywilnego.

12. EuroPark zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 95 PLN, w przypadku nienależytego wykonywania umowy najmu przez użytkownika pojazdu w sytuacjach opisanych w pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 oraz 8 niniejszego regulaminu, a dodatkowo w przypadku wywołania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia EuroPark może ponadto usunąć pojazdu z terenu parkingu. Koszty usunięcia pojazdu, w tym koszty przechowania ponosi jego właściciel.

13. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia EuroPark będzie dochodził zapłaty na drodze postępowania egzekucyjnego. Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9.11.2015r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2017r. poz. 478)a także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Terms of Biedronka, Warszawa (in Polish)

Parkingi przy ul. Sejmu 4-letniego 16, Skoroszewskiej 12 i Bartyckiej 183 w Warszawie 

Obowiązuje od dnia 1 lipca 2018 r.

1. Poprzez wjazd na teren parkingu użytkownik pojazdu zawiera z EuroPark umowę o najem miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa najmu kończy się wraz z wyjazdem pojazdu z parkingu. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu parkingu użytkownik pojazdu nie ma prawa korzystać z parkingu.

2. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla pojazdów, których użytkownicy zapłacili opłatę za najem miejsca parkingowego oraz dla pojazdów posiadających specjalne zezwolenie na parkowanie na terenie parkingu.

3. Cennik i czas najmu miejsca parkingowego umieszczone są na automacie pobierającym opłaty. Automat nie wydaje reszty. Opłatę należy uiścić z góry, niezwłocznie po przybyciu na parking

4. Opłata za parkowanie dotyczy również pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne oraz pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na drogach publicznych.

5. Bilet parkingowy lub karta abonamentowa są ważne tylko dla tego parkingu.

6. W celu umożliwienia dokonania kontroli bilet parkingowy lub karta abonamentowa powinny zostać umieszczone wewnątrz pojazdu za przednią szybą, po lewej stronie, w miejscu widocznym z zewnątrz.

7. Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi jest niedozwolone. Parkowanie na miejscach zarezerwowanych dozwolone jest tylko ze specjalnym zezwoleniem.

8. Zabrania się:

 • palenia lub używania otwartego ognia,
 • mycia lub odkurzania samochodów,
 • wymiany płynów lub oleju, jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania parkingu.

9. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone EuroPark lub osobom trzecim podczas korzystania z parkingu. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania EuroPark o wyrządzeniu szkody.

10. EuroPark odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników lub zleceniobiorców. EuroPark nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

11. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich. Korzystanie z Parkingu przez podmioty nie posiadające statusu konsumentów odbywa się wyłącznie na własne ryzyko parkującego. Korzystanie z parkingu przez konsumentów odbywa się na zasadach wynikających z przepisów prawa cywilnego.

12. EuroPark zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 80 PLN, w przypadku nienależytego wykonywania umowy najmu przez użytkownika pojazdu w sytuacjach opisanych w pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 oraz 8 niniejszego regulaminu, a dodatkowo w przypadku wywołania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia EuroPark może ponadto usunąć pojazdu z terenu parkingu. Koszty usunięcia pojazdu, w tym koszty przechowania ponosi jego właściciel.

13. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia EuroPark będzie dochodził zapłaty na drodze postępowania egzekucyjnego. Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9.11.2015r. w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2017r. poz. 478)a także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.